Xamfrà

L'Arc Taller de Música Fundació Privada - Barcelona
Vídeo del Xé aniversari

Xamfrà (any 2005) és una iniciativa de la Fundació l'ARC Música, entitat que fa us de la música i les arts escèniques per afavorir la gestió de la diversitat i la integració en una comunitat multicultural. Cal recordar que Catalunya ha estat sempre un país d’emigrants, una terra d’acollida. Les arts com a mitjà d’integració permet valorar la diversitat com a font de riquesa que aporta nous valors i a la vegada permet per prendre consciència de la cultura, de músiques i tradicions.

Xamfrà cultiva l'educació en valors, el treball en equip, la capacitat d'atenció i concentració, l'estimació cap al proïsme, l'autoestima... sempre a través de les arts: la música, el teatre i la dansa. Així mateix, Xamfrà forma part de la xarxa d'entitats educatives i socials del barri i treballa en projectes educatius comunitaris que persegueixen l'èxit educatiu i escolar, principalment dels joves del barri del Raval. Aquest any Xamfrà ha celebrat els seu Xè aniversari consolidant el centre com a referent educatiu artístic de l'espai extraescolar del territori. L’experiència de Xamfrà promou un oci creatiu que els proporcionarà eines i habilitats socials necessàries per l’exercici dels seus drets i deures com a ciutadans.

Les activitats que realitza per aconseguir aquesta fita son (document adjunt Premi Francesc Candel 20144-2 de juliol 2014.pdf):
- El taller per mares i nadons
- El taller de Cant Coral de mares
- La Colla de Xamfrà
- Taller de música i moviment
- Taller de dansa
- Taller de teatre
- Taller de cant coral
- Taller de percussió
- Taller de violí
- Taller de guitarra

Des de la direcció del centre Xamfrà es coordinen els professors, amb reunions de treball periòdiques de l'equip de treball i contacte continu setmanal amb cada un dels professors. El mateix equip de professors seleccionen i arreglen els repertoris i les coreografies. En cas de conflicte, a petició del professor o del jove, la direcció del centre actua com a mediadora. Des de la secretaria del centre es coordina la comunicació amb les famílies, la participació en actes del barri i la ciutat, els permisos i altres necessitats.

Reconeixements a Xamfrà:

Xamfrà ha estat reconegut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports que ens ha concedit el "Premi Nacional d'Educació en ensenyament no universitari 2013", a la categoria d'entitats de promoció educativa.
El Premi Ciutat de Barcelona d'educació en el 2006 i el segon premi Federico Mayor Zaragoza 2009 atorgat per Amics de la UNESCO. Ha estat, a més, finalista en diverses convocatòries de premis d'educació i socials.

Les bones pràctiques les assolim en els tallers fent ús de la música i les arts escèniques per afavorir la gestió de la diversitat i la integració en una comunitat multicultural. Les arts com mitjà d'integració permeten valorar la diversitat com a font de riquesa que aporta nous valors i a la vegada permeten prendre consciència de la cultura, de músiques i tradicions.

El plantejament metodologia de Xamfrà es basa en el treball en equip, l'educació en valors, la capacitat d'atenció i concentració, l'estimació cap a l'altre i l'autoestima. Xamfrà forma part de la xarxa d'entitats educatives i socials del barri i treballa en projectes educatius comunitaris que persegueixen l'èxit educatiu i escolar dels joves. Resultats assolits: Aquest any Xamfrà celebra el Xé aniversari consolidant el centre com a referent socio-educatiu artístic de l'espai extraescolar del territori.

La nostra millor xifra: 16 participants curs 2004-2005, més de 300 participants curs 2013-2014. La confiança de les famílies en el projecte es manifesta amb la participació activa a les propostes del centre: sortida cap de setmana i participació en esdeveniments populars i artístics. El millor document de les bones pràctiques és el testimoni dels joves en l'acte del Xé aniversari (veure PDF adjunt Paraules dels Joves sobre Xamfrà.pdf)