SOM DONES... SÓC LA TEVA IGUAL

ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA - BARCELONA
Classe del conectiu de dones
Classe del conectiu de dones

El projecte que presentem és un projecte de continuïtat. Els objectius són ambiciosos. La presa de consciència, individual i col•lectiva, de les relacions de desigualtat necessiten el seu temps, en especial si pensem en les característiques de les dones a les que s’adreça aquest projecte. Educades en una societat on les estructures de poder masculí son molt rígides, en general, accepten el rol de filla, mare i esposa submisa amb naturalitat. L’objectiu d’ un projecte com el que presentem és donar les eines per empoderar-les i per que, amb temps, puguin començar a donar passes i avançar cap a la presa de consciència i que esdevinguin subjectes actius en el desenvolupament d’ estratègies de transformació social per aconseguir una societat més justa i igualitària.

A l’Associació arriben dones molt soles i angoixades, i sovint casades amb marits a qui coneixen poc. L’exclusió social està a l'ordre del dia. Acollir-les, fer-les sortir de casa, entrar en contacte amb altres dones, trencar el seu aïllament és el primer pas i dóna sentit al projecte de Diàlegs de Dona. El segon pas és oferir-los les eines per poder iniciar el camí per a l'adaptació i la integració a la nova societat d'acollida i poc a poc fer-les conscients dels seus drets individuals com a dones i col.lectius com a ciutadanes .

Per les característiques de les dones provinents d'aquestes cultures no és tasca fàcil Cal crear estratègies d’empoderament per enfortir la seva confiança i desenvolupar les seves capacitats més enllà del rol que tenen adjudicat de mares i esposes submises. Per aconsseguir iniciar aquest camí es necessari crear espais de trobada de dones de diferents orígens i dones autòctones de la nostra ciutat amb la finalitat de crear xarxes de solidaritat, només juntes i solidàries en la nostra diversitat podrem lluitar contra l’opressió i la dessigualtat.. No és tasca fàcil ni per aquestes ni per la la població autòctona que ha de pair, en poc temps, la gran transformació que s’està produint a la nostra societat. La feina diària que realitza Diàlegs de Dona ha permès constatar que inclús les dones que fa anys que van arribar a la nostra ciutat no han pogut superar les barreres per aconseguir la seva integració i ser acceptades en la seva diversitat. El problema creix quan, com dèiem, la reagrupació continua i segueixen arribant noves dones al barri. Des de la nostra experiència, podem dir que aquest és un sector que està patint el que anomenem desigualtats interseccionals i que aquestes s’estan agreujant.

Calen iniciatives per a fer front a aquestes desigualtats, per a canviar mentalitats i bastir un nou model de convivència que respongui a un nou model de societat diversa, justa i igualitària. El projecte “Som dones...Sóc la teva igual” és una iniciativa que pretén contribuir en aquest sentit. Parteix de la diversitat de la població del Raval, on creix la població femenina migrada, dones de diferents origens, ètnies, cultures, creences, tradicions, etc. Aquesta iniciativa constata i treballa amb l’objectiu que d’ aquesta diversitat no se’n derivi la desigualtat de drets i oportunitats, per tant una desigualtat interseccional més i treballa, i seguirà treballant des de la base, des del veïnat. Cal acostar posicions, establir ponts de diàleg, en clau femenina, que ens ajudin a conèixer l'altre i a descobrir que la desigualtat no té sentit. Projectes com el que presentem proposen múltiples activitats que, des de la proximitat, van dirigides en aquest sentit, “Ets la meva igual i lluitem pels nostres drets i per la igualtat d'oportunitats". Aquest sentiment seria l'objectiu final que justificaria i donaria sentit al projecte. Finalment afegir l’importància del treball amb aquestes dones, moltes de les quals son mares o seran mares. Com a nucli de la família qualsevol canvi en la seva auto estima, la seva confiança i la seva seguretat revertirà positivament en els fills i filles i a la llarga a tot el col.lectiu.

Objectius del projecte:

1.- Acollir i aconseguir la plena integració, a la nova societat, de dones immigrades provinents de cultures fortament patriarcals, de tradicions i creences diverses molt allunyades de la occidental. Ajudar-les a no ser tan dependents del marit o del pare, ajudar-les a descobrir i desenvolupar les seves capacitats fomentant la seva autoestima. Ajudar-les a sortir del seu aïllament, a perdre la por a ocupar l’espai públic, a tenir veu pròpia i fer-les partícips de la vida social i cultural del barri. Donar-los a conèixer els seus drets i responsabilitats i empoderar-les en la defensa d’aquests com a dones i ciutadanes de ple dret .

2.- Crear espais de trobada i diàleg amb la població autòctona del barri i de la ciutat a fi de combatre els prejudicis i la por a les grans transformacions que s’estan operant a la nostra societat . Establir ponts de diàleg entre veïnes i veïns que comparteixen territori però que tenen cultura, costums i creences de procedència diversa. En definitiva promoure diàlegs des de la perspectiva de gènere que fomentin la interculturalitat i el coneixement de l'altre, el bon veïnatge , el reconeixement i el respecte a la diversitat i la diferència

3.- Crear i participar en xarxes i grups de suport entre dones immigrades i dones d’origen autòcton per a què, unes i altres , juntes i solidàriament, facin camí lluitant contra totes les desigualtats i discriminacions que afecten a la nostra societat. Dones diverses unides amb un objectiu comú: contribuir a la creació d’una societat més justa, democràtica i igualitària.

4.- Fidelitzar a les dones que han avançat molt en el seu procés d’empoderament i animar-les a que esdevinguin referents importants per a totes aquelles dones que els hi costa més o fa poc temps que han arribat. Que prenguin elles la paraula i que, coneixedores dels seus drets, els defensin en especial el dret a la igualtat, a la llibertat i el dret a que sigui respectada la seva diversitat.