Programa d'Acompanyament a Joves Reagrupats

Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat - L'Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ.
El Programa d’Acompanyament a Joves Reagrupats està dirigit a aquelles famílies que volen fer la reagrupació familiar de joves entre 12 i 18 anys. És a dir, mares i pares catalans d’origen immigrant, que ja fa un temps que estan al nostre país, i decideixen portar els seus fills i filles adolescents després de diversos anys de separació. Joves en una edat difícil i amb procés personal i unes expectatives migratòries diferents als que van fer arribar els seus pares i mares a Catalunya.

Joves que, històricament, no havien estat rebuts ni atesos de forma individual pel sol fet d’arribar a un entorn familiar, però que molts cops presentaven greus dificultats d’adaptació a l’entorn familiar, social o educatiu.

Cal tenir en compte que els individus nouvinguts es troben en un espai familiar, social, cultural, econòmic i legal diferent al del seu país; l’aparició d’aquestes noves situacions exigeix, doncs, d’accions preventives i de recolzament per facilitar la integració fomentant el coneixement de l’entorn i la llengua, les actituds cíviques i de bona convivència; aquestes accions es materialitzen en un servei de “planificació de la reagrupació” (abans que arribi el jove) i de “derivació i acompanyament” per evitar l’aparició de possibles situacions de risc d’exclusió social.

Destacar que el fet de treballar amb les famílies reagrupants de forma preventiva es converteix en un eix innovador ja que fomentem mesures per afavorir la incorporació dels reagrupats des del moment que es tramita la mateixa. Així el treball contribuirà al desenvolupament d'estratègies pròpies de cada nucli familiar per enfrontar-se a aquest procés amb majors possibilitats d'èxit.

El perfil dels joves és molt divers, però en molts casos acumulen diversos sentiments de dol i pèrdues (tant en el moment que van marxar els seus pares/mares, com ara que deixen a altres familiars, amics, etc...) i a vegades apareix una manca de reconeixement vers uns adults “desconeguts”, o una dificultat d’assumir els límits, o una necessitat de refugiar-se en diferents xarxes de nous amics, etc. Tots aquests aspectes cal tenir-los en compte a l’hora de la intervenció.

OBJECTIUS.
• Dotar d’informació sobre coneixement de l’entorn, llengua, drets i deures, recursos i serveis municipals a totes les persones participants en el Programa.
• Crear sentiment de pertinença ciutadana entre els participants al Programa i vincular-los al teixit associatiu existent al municipi.
• Promoure l’autonomia personal dels joves per a que es puguin desenvolupar lliurement en el seu entorn social.
• Proveir a la família d’informació i recursos per a que puguin realitzar un desenvolupament adequat en el nou entorn.
• Orientar, derivar, acompanyar i fer el seguiment envers l’ús dels espais d’oci i públics, normes, activitats comunes, costums locals, teixit associatiu, casals, àrees de l’ajuntament (educació, serveis socials, sanitat, joventut, centres de salut...)
• Prevenir des d’una perspectiva educativa, les possibles problemàtiques relacionals i d’integració en el municipi durant el procés de reagrupació familiar.

ACCIONS.
El treball individualitzat amb les famílies i els joves es desenvolupa en quatre etapes i en funció del cas té una durada o una altra.

1. Contacte i recerca de famílies: bàsicament en el moment de assistència al Pla d’Acollida o la sol•licitud de l’informe de l’habitatge. Es fa bàsicament a través de cartes i de trucades telefòniques.

2. Planificació amb la família: treball individual amb els pares/mares on es treballa sobre les expectatives de futur dels seus fills/es, la prevenció sobre possibles situacions en què es poden trobar (dol, desconeixement mutu, manca d’autoritat o respecte vers els fills, soledat,...), el coneixement de les xarxes de la ciutat, etc. També s’intenta que els pares vagin traslladant tota aquesta informació als fills i donin a presentar el servei. En aquest punt també s’informa de quina documentació és important que portin des del seu país, sobretot per poder donar continuïtat als estudis del fills, així com dels primers tràmits que han de fer en arribar al territori.

3. Treball amb els joves. En el moment en què arriben a la ciutat es realitzen tot un seguit d’accions individuals per intentar que l’adaptació del jove sigui el menys traumàtica possible. Aquí fem una gran tasca d’informació, però també de derivació i acompanyament a les xarxes i serveis del territori (joventut, esplais, OME, servei de mediació, CSMIJ...). En aquesta fase treballem conjuntament amb les famílies per trobar solucions consensuades a qualsevol dificultat, especialment d’aquelles sorgides de les relacions intrafamiliars, ja sigui per manca de reconeixement, dol migratori, inadaptació, conflictes, manca de comunicació, etc,...
Treballar amb les persones reagrupades (joves de 12 a 18 anys) una vegada generat un vincle amb les famílies reagrupants garanteix, en la majoria de casos, la seva incorporació al programa i que el tècnic de referència sigui reconegut i acceptat en la seva labor d'acompanyament, tan pels familiars com pels propis joves.

4. Seguiment i Tancament. En funció de cada família i cada jove i dels recursos personals i socials que tinguin, la durada en la intervenció fluctua molt; així hi ha casos en que la xarxa personal o familiar és més forta i només cal fer derivacions a recursos, i altres on cal un assessorament i un acompanyament al llarg de molt de temps.

Ressaltar que el treball amb xarxa amb altres serveis i entitats municipals és imprescindible en aquest programa; des de les entitats d’acollida, àrea de Joventut, Esplais, fins a l’Oficina d’Escolarització Municipal, IES...

Finalment dir que el projecte també incorpora les perspectives transversals de gènere, infància i joventut, ja que una bona part de les sol•licitants són dones i els reagrupants són els fills dels ciutadans catalans d’origen immigrants (nens o joves).