Pràctiques d’intervenció integral

Fundació per a la Reinserció de Dones - Barcelona

La fundació Ared ha sabut concebre el camí per a l’accés a la plena ciutadania de les persones nouvingudes en situació de risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia a través de l'atenció integral. Fan des dels seus inicis especial atenció a les dones d’origen immigrant, per la major fragilitat d’aquest col•lectiu de caure en situacions d’exclusió social. La seva metodologia es basa en intervencions educatives de caràcter individual (entrevistes d’acolliment, tutories de seguiment, treball en xarxa amb altres entitats, coordinacions internes i externes, seguiments interns i externs, etc.) i grupal (sessions formatives, dinàmiques de grup, reunions, etc.) A partir d’una sèrie d’entrevistes es detecten les principals mancances que presenta la persona atesa i es dissenya, juntament amb ella, un itinerari d’inserció flexible en el temps. Actuar per pal•liar una mancança concreta (com pot ser la laboral o la discriminació per motius de raça) no és efectiu si al mateix temps no es té en compte la resta de necessitats de la persona. És per això que s’ha focalitzat la metodologia en la intervenció integral de tots els aspectes.