Aula d’acollida

CEIP Perú - Barcelona

Amb la iniciativa de l’Aula d'acollida, conjuntament amb altres accions destinades a tota la Comunitat Educativa, el CEIP PERÚ dóna des de fa anys una resposta positiva a la situació dels alumnes d'origen immigrant i a les seves famílies, contribuint a facilitar la seva integració lingüística i cultural. Algunes de les activitats que duen a terme són explicar les festes tradicionals de Catalunya com també les del país d’origen dels alumnes nouvinguts, aprendre el català jugant, pintant, fent dramatitzacions i, fins i tot, cuinant. Es parteix d’un centre d’interès per treballar el vocabulari, l’estructura de la frase i la conversa. Després, els alumnes parlen de les experiències que fan referència al tema i fan la seva representació gràfica amb escrits, dibuixos i murals. D’aquesta manera, es comprèn i s’expressen en català les seves idees, s’utilitza el vocabulari bàsic i es participa del patrimoni cultural català i del d’altres cultures.