Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Santa Coloma de Farners

A una escola centenària que ha desenvolupat un projecte innovador al voltant de les festes tradicionals, amb l’objectiu que l’alumnat aprengui de forma activa i que les famílies coneguin de primera mà el significat d’aquestes celebracions. Amb un equip de mestres cohesionat i il·lusionat, i que després d’un procés seriós de formació en el centre ha aconseguit integrar les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) com una eina més en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

VILALLONGA DEL CAMP

A una escola que, mitjançant el treball en xarxa entre els diversos elements de la comunitat educativa com són l’ajuntament, les entitats, les empreses i comerços de la zona i la col·laboració decidida d’expertes voluntàries i l’equip docent, porta a terme el projecte “El nostre poble i l’entorn”.
Un projecte col·laboratiu, interdisciplinari, que creix en transversalitat i que vol apropar la realitat social i natural als nens i les nenes de l’escola mitjançant un aprenentatge vivencial, amb experiències directes, properes i significatives que tenen com a objectiu conèixer l’entorn més proper on viuen, per tal que aprenguin a habitar-lo, respectar-lo i millorar-lo.

Banyoles

A una escola amb un equip que té moltes ganes de millorar l'expressió oral dels alumnes mitjançant el projecte de joc simbòlic «Parlem!», i amb una cura especial a facilitar llocs acollidors on promoure la lectura, tasca que a vegades es realitza amb pares, exalumnes i persones grans de la vila. És destacable el projecte de ràdio escolar “La Draga” que duen a terme amb els alumnes més grans, així com el treball de capacitats emprenedores que realitzen. També és important la feina que fan amb les famílies, que estan implicades en la bona marxa de l'escola.

Esparreguera

Pel fet de ser una escola amb un projecte educatiu sòlid i ben fonamentat, amb una gran coherència i continuïtat entre la feina que es desenvolupa a l'Educació Infantil, a Primària i a Secundària. Pel treball per projectes en diversos laboratoris: d'expressió, d'estructures, de mots, de paisatges, etc., que fan de la seva pràctica diària una experiència d'educació activa de primer nivell. El centre ha realitzat diversos intercanvis escolars, tant d’ alumnes com de mestres. Treballen per a què els espais físics es converteixin en llocs plens de sentit per als infants i es fan seves les paraules de Loris Malaguzzi quan diu que «l'espai és el segon mestre».

Picassent

A una escola cooperativa de primària i secundària que, des de la creació, ha destacat per donar prioritat a la defensa i la promoció de la llengua i la cultura del país. Destaca el treball per ambients a l’Educació Infantil i el treball per projectes a l’Educació Primària i Secundària. En aquest sentit, és remarcable el projecte de cocreació del pati, dut a terme amb una forta implicació de l’alumnat, dels professors i de les famílies. El centre s’ha involucrat en nombrosos programes educatius, amb els quals ha contribuït a la renovació pedagògica, la innovació docent i, en definitiva, a la transformació de l’educació.

Lleida

Perquè és una escola que ha transformat el seu entorn social de màxima complexitat gràcies a la música. Des que es va posar en marxa Pentagram@ com a projecte que articula tot el centre, s'ha millorat notablement l'absentisme i la motivació dels estudiants i les famílies. Destaquen també l'impuls a l'equitat efectiva de gènere, l'educació per la pau i el foment de les habilitats comunicatives, socials i personals.

El premi servirà per impulsar una nova etapa: l'Institut Escola Magraners.

Tortosa

A una escola en llengua catalana, creada el curs 2012, que ha anat creixent fins a tercer de primària, aquest curs. L’equip de mestres, cohesionat i pedagògicament molt compromès, ha fet que l’escola esdevingui molt innovadora, basada en treball per projectes, tallers i comunitats per nivells, en els espais de les quals treballen, amb l’alumnat més petit, propostes de joc simbòlic, construccions, comunicació, experimentació i art. A la comunitat dels mitjans treballen amb les mestres i les famílies, amb qui comparteixen experiències, jocs, moments de lectura i sortides a l’entorn. Amb totes les activitats pràctiques que realitza es vetlla perquè l’alumnat fomenti la creativitat, l’autonomia i la motivació.

RELLINARS

A una escola rural que treballa per projectes i mitjançant l'organització de diversos tallers internivells, totalment integrada a la realitat del seu municipi i amb un tractament exemplar de la llengua catalana i dels continguts propis del país. Una escola activa que investiga, que promou la participació de les famílies, que organitza debats, obres de teatre, activitats de promoció de la lectura, projectes filosòfics i que publica mensualment una revista que no només es difon entre les famílies sinó que es reparteix per tot el poble. Destaquem la voluntat del claustre de continuar-se formant.

La Canonja

A un institut amb iniciatives integradores que acull alumnat amb molta diversitat, amb un alt nombre de castellanoparlants i de diferents estatus socials. Amb iniciatives integradores i inclusives han aconseguit que un percentatge significatiu d’alumnes mancats de motivació i amb risc d’abandonament escolar participin en el projecte de teatre musical que s’engega en el centre, dins de la matèria optativa de 4t d’ESO, anomenat “Musi-Calité”. En el projecte es constata un bon treball de Música i Llengua catalana, però també la implicació i la bona coordinació dels diversos departaments del centre, fent que s’assoleixi un projecte multidisciplinari.

Vilanova del Camí

A una escola oberta i propera a les famílies, respectuosa, participativa i que es relaciona i coopera amb el seu entorn. Que treballa per potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en un entorn altament divers, prioritzant el treball de la llengua oral en tots els registres, que cerca la competència lectora i escriptora de les nenes i els nens i on l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees.
Una escola que duu a terme pràctiques educatives i aprenentatges basats en plantejaments interdisciplinaris, mitjançant projectes, jornades, pràctiques metodològiques, etc., que impulsa la creativitat i el treball de les emocions i fomenta la participació de la comunitat educativa.

VALÈNCIA

A un institut que ha fet una aposta seriosa –i continuada en el temps– de treball per projectes a primer i segon d’ESO, a partir de l’organització per àmbits, la qual cosa els ha permès realitzar activitats llargues i enriquidores que, per la seva naturalesa, no es podien dur a terme anteriorment. Destaquem el projecte interdisciplinari de teatre musical, basat en el treball per competències, amb una alta participació de l’alumnat.

EL PRAT DE LLOBREGAT

A la tasca de l’escola per la implementació del projecte EntreInstruments a diversos centres de la vila. Un projecte creixent, coordinat, que permet l’ús i l’aprenentatge de diversos instruments musicals a les nenes i els nens de primària d’aquestes escoles i alhora possibilita formar petites orquestres a partir d’un treball de conjunt i entre iguals.
Un projecte integrat en el dia a dia, que afronta la dificultat del treball instrumental i que, a partir de la seva alta acceptació i valoració, accentua la tasca d’inclusió i de cohesió social que aconsegueix a través de la música.

Lleida

El projecte sorgeix, fa dos cursos, de la iniciativa d’un grup de professors de la Facultat d’Educació de la Universitat de Lleida. La proposta s’ha treballat de manera cooperativa i participativa entre tot l’equip de professors i planteja, des del seu disseny, un model de canvi metodològic per formar futurs mestres que treballin ells mateixos, en el propi procés de formació, en un nou escenari pedagògic amb un model educatiu fonamentat en la creativitat i la vinculació a l’entorn cultural i social, mitjançant diverses accions creatives que conviden a la reflexió, el debat i l’acció. La valoració del procés es fa per badges de les diferents competències que ha d’adquirir l’alumne.