Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Santa Coloma de Farners

A una escola centenària que ha desenvolupat un projecte innovador al voltant de les festes tradicionals, amb l’objectiu que l’alumnat aprengui de forma activa i que les famílies coneguin de primera mà el significat d’aquestes celebracions. Amb un equip de mestres cohesionat i il·lusionat, i que després d’un procés seriós de formació en el centre ha aconseguit integrar les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) com una eina més en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

VILALLONGA DEL CAMP

A una escola que, mitjançant el treball en xarxa entre els diversos elements de la comunitat educativa com són l’ajuntament, les entitats, les empreses i comerços de la zona i la col·laboració decidida d’expertes voluntàries i l’equip docent, porta a terme el projecte “El nostre poble i l’entorn”.
Un projecte col·laboratiu, interdisciplinari, que creix en transversalitat i que vol apropar la realitat social i natural als nens i les nenes de l’escola mitjançant un aprenentatge vivencial, amb experiències directes, properes i significatives que tenen com a objectiu conèixer l’entorn més proper on viuen, per tal que aprenguin a habitar-lo, respectar-lo i millorar-lo.

Banyoles

A una escola amb un equip que té moltes ganes de millorar l'expressió oral dels alumnes mitjançant el projecte de joc simbòlic «Parlem!», i amb una cura especial a facilitar llocs acollidors on promoure la lectura, tasca que a vegades es realitza amb pares, exalumnes i persones grans de la vila. És destacable el projecte de ràdio escolar “La Draga” que duen a terme amb els alumnes més grans, així com el treball de capacitats emprenedores que realitzen. També és important la feina que fan amb les famílies, que estan implicades en la bona marxa de l'escola.

Esparreguera

Pel fet de ser una escola amb un projecte educatiu sòlid i ben fonamentat, amb una gran coherència i continuïtat entre la feina que es desenvolupa a l'Educació Infantil, a Primària i a Secundària. Pel treball per projectes en diversos laboratoris: d'expressió, d'estructures, de mots, de paisatges, etc., que fan de la seva pràctica diària una experiència d'educació activa de primer nivell. El centre ha realitzat diversos intercanvis escolars, tant d’ alumnes com de mestres. Treballen per a què els espais físics es converteixin en llocs plens de sentit per als infants i es fan seves les paraules de Loris Malaguzzi quan diu que «l'espai és el segon mestre».

Picassent

A una escola cooperativa de primària i secundària que, des de la creació, ha destacat per donar prioritat a la defensa i la promoció de la llengua i la cultura del país. Destaca el treball per ambients a l’Educació Infantil i el treball per projectes a l’Educació Primària i Secundària. En aquest sentit, és remarcable el projecte de cocreació del pati, dut a terme amb una forta implicació de l’alumnat, dels professors i de les famílies. El centre s’ha involucrat en nombrosos programes educatius, amb els quals ha contribuït a la renovació pedagògica, la innovació docent i, en definitiva, a la transformació de l’educació.

Lleida

Perquè és una escola que ha transformat el seu entorn social de màxima complexitat gràcies a la música. Des que es va posar en marxa Pentagram@ com a projecte que articula tot el centre, s'ha millorat notablement l'absentisme i la motivació dels estudiants i les famílies. Destaquen també l'impuls a l'equitat efectiva de gènere, l'educació per la pau i el foment de les habilitats comunicatives, socials i personals.

El premi servirà per impulsar una nova etapa: l'Institut Escola Magraners.

Tortosa

A una escola en llengua catalana, creada el curs 2012, que ha anat creixent fins a tercer de primària, aquest curs. L’equip de mestres, cohesionat i pedagògicament molt compromès, ha fet que l’escola esdevingui molt innovadora, basada en treball per projectes, tallers i comunitats per nivells, en els espais de les quals treballen, amb l’alumnat més petit, propostes de joc simbòlic, construccions, comunicació, experimentació i art. A la comunitat dels mitjans treballen amb les mestres i les famílies, amb qui comparteixen experiències, jocs, moments de lectura i sortides a l’entorn. Amb totes les activitats pràctiques que realitza es vetlla perquè l’alumnat fomenti la creativitat, l’autonomia i la motivació.

RELLINARS

A una escola rural que treballa per projectes i mitjançant l'organització de diversos tallers internivells, totalment integrada a la realitat del seu municipi i amb un tractament exemplar de la llengua catalana i dels continguts propis del país. Una escola activa que investiga, que promou la participació de les famílies, que organitza debats, obres de teatre, activitats de promoció de la lectura, projectes filosòfics i que publica mensualment una revista que no només es difon entre les famílies sinó que es reparteix per tot el poble. Destaquem la voluntat del claustre de continuar-se formant.

La Canonja

A un institut amb iniciatives integradores que acull alumnat amb molta diversitat, amb un alt nombre de castellanoparlants i de diferents estatus socials. Amb iniciatives integradores i inclusives han aconseguit que un percentatge significatiu d’alumnes mancats de motivació i amb risc d’abandonament escolar participin en el projecte de teatre musical que s’engega en el centre, dins de la matèria optativa de 4t d’ESO, anomenat “Musi-Calité”. En el projecte es constata un bon treball de Música i Llengua catalana, però també la implicació i la bona coordinació dels diversos departaments del centre, fent que s’assoleixi un projecte multidisciplinari.

Vilanova del Camí

A una escola oberta i propera a les famílies, respectuosa, participativa i que es relaciona i coopera amb el seu entorn. Que treballa per potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en un entorn altament divers, prioritzant el treball de la llengua oral en tots els registres, que cerca la competència lectora i escriptora de les nenes i els nens i on l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees.
Una escola que duu a terme pràctiques educatives i aprenentatges basats en plantejaments interdisciplinaris, mitjançant projectes, jornades, pràctiques metodològiques, etc., que impulsa la creativitat i el treball de les emocions i fomenta la participació de la comunitat educativa.

VALÈNCIA

A un institut que ha fet una aposta seriosa –i continuada en el temps– de treball per projectes a primer i segon d’ESO, a partir de l’organització per àmbits, la qual cosa els ha permès realitzar activitats llargues i enriquidores que, per la seva naturalesa, no es podien dur a terme anteriorment. Destaquem el projecte interdisciplinari de teatre musical, basat en el treball per competències, amb una alta participació de l’alumnat.

EL PRAT DE LLOBREGAT

A la tasca de l’escola per la implementació del projecte EntreInstruments a diversos centres de la vila. Un projecte creixent, coordinat, que permet l’ús i l’aprenentatge de diversos instruments musicals a les nenes i els nens de primària d’aquestes escoles i alhora possibilita formar petites orquestres a partir d’un treball de conjunt i entre iguals.
Un projecte integrat en el dia a dia, que afronta la dificultat del treball instrumental i que, a partir de la seva alta acceptació i valoració, accentua la tasca d’inclusió i de cohesió social que aconsegueix a través de la música.

Lleida

El projecte sorgeix, fa dos cursos, de la iniciativa d’un grup de professors de la Facultat d’Educació de la Universitat de Lleida. La proposta s’ha treballat de manera cooperativa i participativa entre tot l’equip de professors i planteja, des del seu disseny, un model de canvi metodològic per formar futurs mestres que treballin ells mateixos, en el propi procés de formació, en un nou escenari pedagògic amb un model educatiu fonamentat en la creativitat i la vinculació a l’entorn cultural i social, mitjançant diverses accions creatives que conviden a la reflexió, el debat i l’acció. La valoració del procés es fa per badges de les diferents competències que ha d’adquirir l’alumne.

PUIG-REIG

Un centre obert al municipi

Per ser una escola de música amb una comunitat educativa molt implicada amb les entitats i activitats que es fan a Puig-reig i rodalies. Destaca especialment per la seva tasca a la Residència Mont Martí, centre assistencial on s’imparteix musicoteràpia a persones discapacitades. L’escola també col·labora amb la Coral Polifònica de Puig-reig i les escoles de primària de Puig-reig i de Gironella, on recentment s’ha obert una aula associada. Cal remarcar el caràcter obert de l’escola que s’evidencia amb l’ampli ventall d’edats del seu alumnat.

El compromís amb la llengua i cultura catalanes està vehiculat, entre altres, a través del treball metodològic que parteix de la cançó catalana del Pare Ireneu Segarra, així com amb les cantates que habitualment ofereix l’escola per la diada de Sant Jordi. Enguany, a més, se celebra el 25è aniversari de l’escola.

Agullana

Coneixent la comarca en profunditat

A una ZER que pertany a quatre municipis i on l’equip de mestres treballa conjuntament de forma consolidada. Duen a terme un programa compartit de treball per projectes a l’entorn d’eixos de coneixement del medi i es coordinen pel que fa a colònies i sortides emmarcades en els projectes de les quatre escoles. Les activitats educatives reben el suport de les famílies i dels ajuntaments respectius en tot el seu desenvolupament. Mostren un treball minuciós i metòdic des de fa anys en el treball d’autonomia i convivència, que emana del treball per projectes. El coneixement profund de la comarca (llegendes, contes, història, activitats humanes…) assolit per l’alumnat del cicle mitjà i superior el fan digne de menció com a una gran tasca educativa. Aquesta aproximació a l’estudi del territori s’emmarca, entre altres, en el treball d’educació ambiental sobre la comarca i en el projecte Fem un cim!, lligat a l’excursionisme. 

ONTINYENT

Un projecte consolidat d’ensenyament en valencià i arrelat al medi

Per ser un centre d’educació infantil i primària del País Valencià que fa un ensenyament en valencià com a llengua vehicular i arrelat al medi. És especialment destacable el treball per projectes, l’impuls de jocs populars i tradicionals, els tallers matemàtics interactius, l’hort escolar, el projecte d’apadrinament, el racó de lectura «Cuentitis» i la proposta «Trau la llengua», en la qual l’alumnat escriu lliurement dites, endevinalles, acudits, poesies i històries. El col·legi també destaca per tenir una ambientació general dels espais molt acurada, per l’escola de Pares i Mares i pel compromís per millorar la situació ambiental a través de la participació en el programa d’Ecoescoles.

BARCELONA

Referent a l’hora d’utilitzar el català com a llengua vehicular en un entorn on el 66% de la població és d’origen immigrant

En reconeixement al projecte de transformació pedagògica gradual del centre a partir de la bona feina feta anteriorment i de tot allò que ja funcionava. Tenint en compte en tot moment el principi d’inclusivitat i del tracte preferent de la llengua catalana, ha apostat per escoltar i prendre consciència de les necessitats actuals dels alumnes, amb un 66% d’origen immigrant, de les famílies i dels professionals del centre per donar una resposta de qualitat als reptes que planteja la societat actual.

Els aspectes més significatius d’aquest procés d’innovació, amb una comunitat educativa molt implicada, es basen en el treball per projectes a tot el centre, en la creació d’ambients d’aprenentatge a educació infantil i d’espais de treball competencial de llengua catalana, anglesa i matemàtica a primària, i en el treball de la llengua catalana amb l’alumnat nouvingut a partir del teatre i del llenguatge corporal, entre altres.

Collbató

Un model d’innovació integral i d’arrelament a les tradicions

A una escola catalana en llengua i continguts que en la seva curta vida ha estat innovadora i s’ha arrelat al poble. Treballa amb gran participació de les famílies i ha sabut crear un ambient d’ordre, treball i respecte entre els alumnes. La seva aposta ha estat el treball per racons i projectes, les noves tecnologies, les activitats plàstiques i la promoció i l’ús de l’anglès, sense deixar de banda l´ús vehicular de la llengua catalana i les tradicions arrelades al país i al poble de Collbató.

L’escola promou la lectura expressiva treballada a cada aula en les tres llengües del currículum. També destaca per la dinamització de l’autonomia personal i l’educació en valors en tots els cursos.

El Prat de Llobregat

Un projecte comú i compartit de treball en valors de forma efectiva

A una escola que ha sabut encarar el repte de la renovació pedagògica engrescant tota la comunitat: alumnes, pares, mares i mestres. El resultat és que han omplert de contingut i il·lusió totes les activitats a fi de superar les fites docents dins i fora de l’aula.  

El canvi de metodologia del centre per tal d’apostar pels interessos i els valors dels infants ha fet de l’escola un model d’interès en tots els àmbits curriculars. Hi destaquen l’ús del català com a llengua vehicular, l’educació musical, l’educació en valors i en equip, la resolució de conflictes, la participació de les famílies o la sensibilització pel medi ambient. Tot, en un marc de respecte, autonomia de les persones i amb un aprenentatge cooperatiu plenament assumit per tota la comunitat educativa. 

Vic

La idea de país i els valors com a eixos educatius

A una escola amb 153 anys d’història que té com a eixos educatius la idea de país, l’educació integral i en valors, la sostenibilitat i el multilingüisme, amb un ferm compromís per la llengua i la cultura catalanes.

El centre té molt present la importància de la formació del professorat i fomenta la projecció a l’exterior a través d’activitats arreu del territori català i col·laborant amb les institucions. Posa èmfasi en l’atenció personalitzada i l’acció tutorial, amb un clima proper i familiar, articula un projecte de comunicació com a eix vertebrador, és escola verda, treballa l’educació per la salut, ha iniciat un projecte propi a l’etapa 0-6 anys, i promou la interdisciplinarietat des de l’educació infantil fins al batxillerat. També destaca per l’ús quotidià de les tecnologies en les diferents etapes, amb l’actualització dels instruments de què disposa l’alumnat, el treball compartit, les xarxes socials i la robòtica curricular. 

Balaguer

Centre de referència comarcal d’educació especial

En reconeixement a un centre d’educació especial i a un equip de mestres, educadors i monitors compromesos, implicats i entusiastes de la seva tasca educativa amb alumnat amb discapacitats intel·lectuals i físiques de la comarca.

És un centre arrelat amb l’entorn. Les famílies, les entitats i les administracions participen activament en el dia a dia de l’escola duent a terme activitats com ara teatre, música o dansa. Les famílies s’impliquen amb el centre per ajudar a créixer els seus fills. Amb l’alumnat més gran, el centre promou activitats i recursos per ajudar-lo a desenvolupar-se en el món laboral. 

Barcelona

La innovació com a motor de creixement

Pel fet de ser una escola on es prioritza l’educació integral de les persones amb l’objectiu que els nens i les nenes aprenguin i siguin feliços. Amb la innovació com a motor, l’escola ha tingut un creixement constant que li ha permès adequar el seu projecte educatiu als nous models d’aprenentatge. Fa 8 anys, el centre va engegar un procés de transformació en tres línies estratègiques de millora: cercar models més profunds de participació de l’alumnat i de les famílies; engegar processos de canvi metodològic; i iniciar una reformulació dels espais de joc de l’escola.

Ofereix una educació personalitzada, inclusiva, participativa i contextualitzada en la societat i el moment que vivim amb la intenció d’incorporar en la cultura del centre una mirada crítica i transformadora del nostre entorn. Va ser fundada l’any 1968 per donar resposta a les necessitats socials del país.

CEIP Jacint Verdaguer
Sant Sadurní d'Anoia

Perquè es tracta d’un centre arrelat a la població que ha esdevingut un referent per fer que les noves tecnologies siguin eines de formació i de construcció del coneixement ja des del parvulari. També perquè el professorat ha estat capaç d’elaborar un projecte pedagògic de continuïtat amb l’ institut situat a la mateixa zona escolar.

Escola Gavina
Picanya

En reconeixement a una escola que des de l’any 1975 ha esdevingut un model de normalització en l’ensenyament del valencià en situacions lingüístiques i polítiques adverses. I tot això comptant amb uns mestres organitzats cooperativament que han mostrat sempre un gran dinamisme i una excel·lent creativitat en l’organització i realització de propostes on participen tots els estaments escolars: pares, alumnes i professors.

Centre de Formació d’Adults Palau de Mar
Barcelona

A un centre que, tot i el canvi d’ubicació del Palau de Mar a l’Eixample, manté els principis d’identitat, tant en els plantejaments didàctics d’autoafirmació com en l’ús i en l’ensenyament de la llengua. Així mateix, per la seva oferta diversa, des de la formació reglada fins a cursos més flexibles i oberts, on destaquen els de català amb resultats molt bons i un projecte de creació narrativa que es concreta en una revista.

IES d'Auro
Santpedor

Perquè es tracta d’un institut que aposta fermament per les noves tecnologies, mitjançant l’ús del programari lliure i en català. El jurat n’ha valorat especialment l’ús del moodle per integrar professorat, alumnes i famílies. Cal assenyalar-ne, a més, el nivell alt de l'alumnat, la participació en programes europeus d'intercanvi, la implicació de les famílies i el funcionament del centre com a eix dinamitzador de l’activitat cultural dels adolescents.

Escola Els Secallets de Coma-ruga
Coma-Ruga

Perquè es tracta d’una escola arrelada a la població i que, amb una estreta col·laboració de tota la comunitat educativa, desenvolupa una tasca modèlica de catalanització i qualitat educativa. El centre està permanentment ambientat amb els diferents projectes que s’hi realitzen. L’entorn entra a les aules i la natura hi és ben present tenint cura de forma col·lectiva dels arbres, les plantes i l’hort, que formen part integral del recinte escolar. A través de diferents projectes impulsen, a més, l’hàbit lector i el gust per la lectura des de fa temps.

Escola Cor de Maria d’Olot
Olot

Pel fet de ser una escola concertada, situada al centre històric de la ciutat, amb una forta presència d’alumnes de llengua familiar no catalana a totes les seves aules, que duu a terme un projecte d’escola compromès amb el país i que fa de la llengua el mitjà més important per a la integració de l’alumnat i la cohesió social. Així mateix, és una escola oberta al barri i que participa en múltiples projectes per fomentar l’ús de la llengua més enllà del propi centre.

Escola Estel
Molins de Rei

A una escola que va ser fundada als anys 60 per iniciativa de pares i mestres, que es va integrar a la xarxa d’escoles públiques i que continua fent-se present culturalment en el seu entorn, tot i que la composició social de l'escola ha canviat. Escau destacar-hi les estratègies per a la millora de l’expressió i la competència lingüística a partir de les exposicions orals, el treball en petits grups, el foment de l’hàbit de la lectura, l’apadrinament lector, la biblioteca, les representacions teatrals i els intercanvis lingüístics com el projecte E-Twinning.

Escola Vedruna Immaculada
Barcelona

Amb més de 50 anys de presència a la dreta de l’Eixample i amb un compromís ferm per la llengua i la cultura catalanes, ja que fa del català, dins un marc multilingüe, l’eix vertebrador del projecte de centre. En aquest aspecte, cal destacar que es treballa en català amb tots els alumnes i famílies que s’incorporen a l’escola, entre els quals darrerament n’hi ha força d’origen xinès. Hi promouen parelles lectores i cada alumne té un portafolis de lectures de la biblioteca des de primer fins a sisè, que digitalitzen a l’ESO. Estan en ple procés de remodelació de la biblioteca escolar per fer-ne un espai més motivador. Treballen per projectes i, cada curs, tots els nivells fan seu i personalitzen un lema de valors. S’hi manté, a més, una relació oberta i participant amb el barri.

Escola L'Era de Dalt
Tona

A un centre públic que ha fet una aposta seriosa per la participació i la implicació de la comunitat educativa en el projecte d’escola i que fomenta el sentit de pertinença al poble. Amb les activitats pràctiques que realitza fa realitat el lema que han triat: ser una escola viva i emprenedora, que vetlla per la felicitat dels qui hi conviuen. El català és la llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge des de l’any 1988, quan es va inaugurar el centre. El treball que s’hi desenvolupa, per projectes i àmbits, pretén fomentar el talent i la motivació de l’alumnat.

CEIP Santa Anna
Oliva

A una escola situada a la comarca valenciana de la Safor que s’ha proposat normalitzar l’ús de la llengua en tots els àmbits comunicatius fent servir, entre altres eines, la introducció i l’ús del joc dels escacs. Tot i la situació socioeconòmica del centre, l’equip de mestres ha aconseguit en dos anys implantar la pràctica d’aquest esport i ha fet créixer l’autoestima entre l’alumnat amb la seva participació i intervenció en campionats i concursos d’escacs de la zona. Convé destacar-hi la implicació de pares i mares, juntament amb la dels mestres, en aquest projecte, que ha esdevingut de tota la comunitat educativa.

Institut Campclar
Tarragona

A un institut amb iniciatives integradores i activitats pròpies, format per un equip de professorat cohesionat i pedagògicament compromès. Orienta’t, el gran projecte de centre que s’està portant a terme, engloba la llengua catalana i els valors, i, tenint en compte la diversitat de l’alumnat, es proposa com a objectiu ajudar l’alumne a arribar a ser allò que vol ser. Es treballa d’una manera activa amb l’entorn, i destaca, en aquest sentit, el projecte interdisciplinari dedicat a l’obra de Josep Vallverdú, en el qual va participar tot l’alumnat de l’institut, des de totes les àrees, i l’alumnat dels centres de primària i entitats del barri.

CEIP Vialfàs
Sa Pobla

A una escola en llengua catalana, innovadora, amb continguts basats en la cultura pròpia i arrelada al poble, que treballa amb una gran participació de les famílies i que ha sabut crear un ambient d’ordre, treball i respecte entre els alumnes. Hi destaca l’interès a conèixer i difondre la glosa i la feina de dinamització de la lectura i de potenciació de les rondalles mallorquines, amb la creació recent d’una biblioteca modèlica entorn de la qual es fan diverses activitats on participa tot l’alumnat. El centre, que és sensible a les demandes dels infants i dels mestres, funciona a partir d’un sistema de gestió de la qualitat, té una certificació externa que n’avala el model i participa en un projecte d’escola saludable.

Escola Els Planells
Artesa de Segre

A una escola que prioritza metodologies actives a través de programes innovadors i participatius per afavorir el desenvolupament de l’aprenentatge de l’alumnat, un 30% del qual és d’origen nouvingut. Hi destaquen l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, l’impuls a la lectura i de l’escriptura, l’adopció de monuments, la participació d’alumnat de l’institut en el servei comunitari, la intervenció de l’alumnat de cursos superiors a les classes dels més petits, l’estreta col·laboració amb l’AMPA de l’escola, i el fet de revalorar la biblioteca com una aula més del centre, generadora d’activitats d’animació a la lectura que contribueixen a la formació lectora i literària de la comunitat escolar.

Escola Annexa-Joan Puigbert
Girona

A una escola amb una llarga tradició a la ciutat i que posa una cura especial a estimular el coneixement de la llengua catalana a través de diversos aspectes com ara la lectura, la composició escrita, la participació en festivals literaris, els jocs i la creativitat. Un exemple que sintetitza aquestes tasques és Ràdio Annexa, en la qual l’alumnat posa en pràctica les competències en el camp de la llengua a través de la comunicació oral.

Escola Antaviana
Barcelona

Perquè es tracta d’una escola amb una trajectòria llarga i rellevant que es troba situada en un barri amb una forta problemàtica socioeconòmica i laboral, i on hi ha hagut intervencions públiques i ciutadanes que l’han millorat a tots nivells. L’escola integra un 50% d’alumnat no catalanoparlant d’orígens diversos, població gitana i alumnes amb problemes de sordesa. S’hi constata un bon treball de la llengua catalana, la plàstica, la música i un aprofitament admirable de l’entorn natural de les instal·lacions: diversos patis i pistes, hort, zona de fruiters i granja. Tot plegat associat a una AMPA molt motivada i amb empenta que fa una tasca envejable d’acondiciament i suport a la tasca educativa.

IES Antoni Pous
Manlleu

A un institut en què es prioritza el foment i l’educació de valors integradors i inclusius, concretats encertadament en el seu projecte educatiu. També per la recerca contínua de la qualitat, la participació en diversos programes pedagògics europeus i el compromís amb la llengua i cultura catalanes, vehiculat a través de la dinamització de la biblioteca escolar, dels treballs de l’alumnat, la participació en concursos literaris i l’elaboració de la revista del centre.

Escola d'Educació Especial XALOC
Sabadell

En reconeixement a un centre d’educació especial que des de fa 40 anys ha esdevingut una referència destacada a la seva ciutat i comarca. S’hi atén alumnat entre els 3 i els 20 anys i s’hi imparteix una formació integral, orientada al ple desenvolupament de les persones a nivell acadèmic i com a ciutadans. S’hi comparteixen molts projectes amb altres escoles i entitats. Cal remarcar, entre altres mèrits, el treball conjunt i continuat amb les famílies, l’aplicació de mètodes innovadors que faciliten la comunicació amb els infants amb dificultats severes i l’orientació cap al món laboral dels més grans.

Escola Pau Delclòs
Tarragona

A una escola de llarga tradició catalana que viu la integració dels nouvinguts com un fet natural. La llengua catalana és l’eix vertebrador i de comunicació de totes les activitats i les tradicions que s’hi celebren. Partícip en nombrosos projectes, en destaquem Les arrels del present, de caràcter interdisciplinari, sobre el patrimoni de Tarragona, que engloba tot els cicles del centre. Cal assenyalar, a més, l’aula de descoberta, el laboratori, la promoció de la lectura amb el racó d’autors selectes, l’hàbit de llegir trenta minuts diaris i l’apadrinament dels petits lectors.

CEIP Real Blanc
Cocentaina

A l'equip de mestres d'una escola, situada a la comarca del Comtat, al País Valencià, que s'ha proposat normalitzar l'ús de la llengua pròpia a tots els àmbits comunicatius i didàctics de la vida diària del centre. Cal destacar-ne l'interès per desenvolupar programes de qualitat pedagògica fonamentats en el treball per projectes. N'és un bon exemple el que es va portar a terme sobre les Olimpíades Escolars, on va participar tot l'alumnat i a partir del qual es van globalitzar les matèries d'aprenentatge. També per viure a l'escola els costums i les tradicions de la població amb la participació activa de tota la comunitat educativa.

Escola Roig-Tesàlia
Barcelona

A una escola d’una sola línia amb alumnes de 3 a 16 anys, entre els quals hi ha un percentatge significatiu procedent de famílies nouvingudes. Cal remarcar-hi el compromís de l’equip docent i la qualitat pedagògica de la tasca que s’hi realitza, amb un plantejament on la llengua catalana hi és present d’una manera general i natural i on s’estimula i es posa en relleu el treball dels alumnes, visible en diversos espais del centre. Entre els aspectes que es poden destacar d’aquesta escola, n’assenyalem els següents: l’organització d’un gran dictat trimestral, que es fa per nivells; la presència al web de l’escola d’un telenotícies amb notícies de l’escola amb periodicitat setmanal i, des de fa uns quants anys, participa en un intercanvi escolar amb la Bressola de Perpinyà.

Escola Parroquial Nostra Senyora de Montserrat de Rubí
Rubí

En reconeixement a una escola amb alumnes de 3 a 16 anys, la gran majoria dels quals no són d’entorns catalanoparlants, i que té endegats diferents programes que afavoreixen que el català sigui la llengua vehicular tant a dintre com a fora de l'aula. En aquest sentit, cal destacar l'assignatura “Lletres en moviment”, que promou activitats interactives entre infants i adolescents de diferents edats, així com altres experiències com ara la creació col·lectiva de contes o recursos lingüístics. També convé posar en relleu la participació activa en iniciatives ciutadanes com ara l'Esbart Dansaire o Ràdio Rubí, entre d'altres.

Escola Educació Especial Estel
Vic

En reconeixement a un centre d'educació especial i a un equip de mestres compromès que, des de fa temps, ha esdevingut una referència destacada tant a la comarca d'Osona com en d'altres indrets del nostre país. A més de l'educació a infants i adolescents atesos a la mateixa escola, s'ofereix un servei de seguiment individualitzat en la inclusió d'alumnat amb discapacitats intel·lectuals en els centres ordinaris. Cal remarcar, entre d'altres mèrits, el treball conjunt i continuat amb les famílies en el desenvolupament dels seus fills, l'aplicació de mètodes innovadors que faciliten la comunicació en infants amb dificultats severes i l'orientació cap al món laboral dels més grans.

Escola Pax
Tarragona

A una escola pionera en la catalanització de les comarques meridionals del Principat. A principis dels anys seixanta, per iniciativa de pares i mestres, es va posar en marxa una escola avançada al seu temps. En aquells moments difícils van renovar la pedagogia i van ser capdavanters en l’ús de la llengua catalana. L’escola es va integrar a la xarxa de centres docents públics i continua fidel al seu tarannà fundacional. Actualment constitueix un referent en la pedagogia de les comarques tarragonines. El centre està arrelat a l’entorn i aprofita la seva ubicació en plena natura per integrar-la al seu projecte educatiu. Convé destacar també la participació de tota la comunitat educativa en els diferents projectes que es planifiquen.

ZER Montgrí (El Rajaret, La Branca, Puigrodó)
Bellcaire d’Empordà, Albons i Ullà

A un equip de mestres que, tot i pertànyer a tres escoles de sengles municipis diferents, treballen conjuntament i saben organitzar programes compartits que, a partir de les característiques pròpies, enriqueixen les dinàmiques de cadascuna. Cal destacar-hi diverses activitats teatrals i musicals, la publicació d'una revista, el fet de ser escola verda, trobades i colònies escolars i projectes sobre la vivència dels contes a Educació Infantil. També es distingeix l'organització d'actes amb la participació de les tres comunitats educatives amb motiu de la celebració dels vint anys de la ZER.

Institut Escola Sant Jordi
Navàs

A una escola pública amb un projecte educatiu de 3 a 16 anys i que té un equip docent ben coordinat amb moltes iniciatives integradores que, a més d'activitats pròpies, participa en altres d'externes com ara el programa de ràdio comarcal Micròfons a l'aula. També pel seu arrelament al municipi i a les tradicions populars, que es concreta en la celebració dels Jocs Florals per Sant Jordi i en la Festa Major.

Escola Rocalba
Sant Feliu de Pallerols

Perquè, tot i ser una escola no gaire gran, compta amb un equip de mestres creatiu i engrescador que fa viure les activitats escolars a tot el poble, ja que les famílies hi col·laboren i hi participen en tot el que poden. Per exemple, n'és una mostra l'organització de la Setmana Cultural, que cada any versa sobre una temàtica diferent, però que sempre té una finalitat integradora i interdisciplinària. També cal destacar-hi el foment de la lectura i l'expressió escrita que, entre d'altres iniciatives, es concreta en el Certamen Literari, amb la contribució activa del Casal d'avis, i l'assistència a la Biblioteca municipal.

Institut Joan Segura i Valls
Santa Coloma de Queralt

A un institut centenari arrelat a l’entorn i amb un equip de professorat molt cohesionat i pedagògicament compromès. S’hi treballa amb projectes que esdevenen el pal de paller que vertebra la competència comunicativa oral de forma interdisciplinària, on totes les àrees curriculars hi són implicades. A més, el treball escolar surt del centre i irradia la població i incideix en la comarca, ja que el centre participa activament en les rutes literàries per la Conca de Barberà. Cal afegir-hi que l’ambientació del centre constitueix una mostra de la labor innovadora que s’hi du a terme. Escau, a més, esmentar l’alt grau de vinculació de tota la comunitat educativa.

Escola El Pi Gros
Sant Cebrià de Vallalta

Per l’esforç i la bona tasca duta a terme per tot l’equip del centre per tal d’esdevenir progressivament l’escola del poble, modificant així la tendència de moltes famílies a dur els seus fills a escoles d’altres municipis. En aquest sentit, cal destacar el projecte dissenyat a l’entorn de la llegenda de la Serp de Can Coris, que comporta una forta implicació, tant de tot l’alumnat i professorat del centre com de les famílies, de l’Ajuntament i del poble. Així mateix, cal destacar el ferm compromís de l’escola amb la llengua i cultura catalanes, que es manifesta a través d’activitats específiques i sistemàtiques.

CEIP Sant Miquel
Tavernes de la Valldigna

Perquè es tracta d’una escola situada en un barri amb majoria de població nouvinguda amb un equip de mestres entusiasta i voluntariós que porta a terme diversos projectes. Entre altres, cal destacar el d’una representació musical de caràcter anual, duta a terme implicant-hi alumnes, pares i mestres, que afavoreix l’ús de la llengua i la cohesió social. L’acollida de l’alumnat nouvingut es fa amb molta naturalitat i gran empatia i, juntament amb la dinàmica pedagogia de l’equip docent, fa que l’escola es vegi recompensada amb un augment de matrícula.

Escola Labandària
St. Andreu de Llavaneres

Perquè, tot i ser una escola de nova creació, ha sabut desenvolupar un projecte cohesionat en què destaca el compromís de millorar els aspectes lingüístics partint del treball sistemàtic de la llengua catalana, una labor que s’inicia al grup de tres anys, que té continuïtat fins a sisè i que és el fil conductor d’altres aprenentatges. El centre basa el seu projecte en la interrelació amb els altres agents educatius, des del ferm convenciment que les famílies són una part fonamental de l’escola i en la consideració de l’infant com a protagonista del seu aprenentatge, en un plantejament que els porta a implementar accions educatives en què els infants assumeixen un paper molt actiu.

Escola Rocaprevera
Torelló

Perquè es tracta d’una escola arrelada a la població i que, en estreta col•laboració amb tota la comunitat educativa, desenvolupa una tasca excel•lent de cohesió social i de catalanització. El centre, per la seva estructura i la seva història, duu a terme una gran acció de col·laboració entre mares i pares i el professorat, que dóna fruit en les diverses activitats docents i lúdiques. Un projecte modèlic que s’hi realitza és la preparació i l’execució cada curs d’una obra teatral per part dels alumnes de quart d’ESO, la qual cosa comporta la implicació de docents, alumnes, antics alumnes, mares i pares, amb un treball acurat d’expressió lingüística i corporal.

CP Perputxent
Beniarrés

En reconeixement a una trajectòria de més de trenta anys d’una labor educativa coherent i fecunda, que ha consolidat la fortalesa d'un projecte lingüístic fonamentat en la utilització del valencià com a llengua vehicular. L'escola compta amb un equip de mestres motivat que dinamitza eficaçment l'activitat organitzada per cicles. Cal destacar-hi, a més, la voluntat de fomentar la cohesió social amb els alumnes nouvinguts a través del coneixement del seu patrimoni cultural d’origen ( llengües, música, tradicions, menjars...) en una experiència que ha permès aconseguir resultats molt positius.

Escola Joan Maragall
Vilanova del Camí

Per distingir una escola catalana molt arrelada a l’entorn, amb uns mestres innovadors que desenvolupen, mitjançant el treball en equip, projectes globals i interdisciplinaris. Escau destacar-hi, entre altres línies d’acció, la labor que s’hi duu a terme al voltant de l’hort que s’hi conrea i de tot el procés que s’hi segueix. A l’escola s’impulsa l’hàbit lector entre l’alumnat, incloent-hi actuacions promogudes des de l’espai de la biblioteca. I és significatiu d’esmentar en aquest aspecte les vint-i-tres edicions dels Jocs Florals que s’hi han organitzat, amb un dinamisme i una participació exemplars. Es tracta, a més, d’un centre que promou la participació de la comunitat educativa en diferents propostes.

Escola Guillem de Montgrí
Torroella de Montgrí

Per distingir un equip de mestres en una escola que compta amb un gran nombre d'alumnes, un tant per cent elevat dels quals és provinent d'altres països i cultures, i que, amb encert i molta professionalitat, ha sabut evolucionar i adaptar-se a cada situació. Escau assenyalar-hi especialment el nou projecte endegat des de l'Educació Infantil per tal d'afavorir el progrés individual de cada infant i que consisteix, a partir de l'organització en ambients de treball, en la introducció de la lectoescriptura en el moment adequat i, sobretot, la priorització de l'ensenyament de la llengua oral.

Escola Catalana i Multilingüe Jordi Pere Cerdà
Sallagosa

A fi de distingir una escola jove que es nodreix de la labor impulsada en els darrers quaranta anys per les entitats que han treballat per arrelar l’ensenyament en català a la Catalunya Nord. Es tracta d’una iniciativa situada a l’Alta Cerdanya, que honora el nom del gran poeta Antoni Cayrol, conegut com Jordi Pere Cerdà, que reprèn experiències precedents i que s’engrandeix gràcies a un projecte educatiu fort, obert i vinculat fermament al seu entorn. El català, que n’és la llengua vehicular, hi fa de pal de paller de l’aprenentatge plurilingüe. Cal valorar-hi singularment l’estreta col•laboració entre pares i mestres, que fonamenta una acció pedagògica exigent i de qualitat des d’un compromís decidit.

Escola Bonavista
Bellcaire d'Urgell

A una escola arrelada al municipi, amb una llarga trajectòria en l’ús de la llengua catalana i el foment de la lectura. Hi destaca un equip de mestres competent i cohesionat que des de fa anys porta a terme setmanes culturals i jocs florals, exposicions plàstiques al voltant de les celebracions de les festes tradicionals, treballs relacionats amb el coneixement de la localitat i de l’entorn, accions per a la recuperació dels jocs de pati i de carrer... Tot això amb una forta vinculació amb el conjunt de la comunitat educativa, amb la qual organitza múltiples i variades activitats.

Escola Sant Marc de Cal Bassacs
Gironella

Perquè es tracta d'una escola amb un projecte pedagògic fortament arrelat al poble tant des del punt de vista del seu patrimoni i de les seves expressions culturals com del coneixement del medi natural i de l'entorn territorial. En són exemple el treball sobre les Caramelles que es porta a terme durant la Pasqua i la vinculació fructífera amb la Biblioteca. Cal destacar-ne, a més, l’equip cohesionat i ben dirigit que hi treballa per transmetre als infants el gust i l'esforç per l'aprenentatge.

Centre de Formació Adults Tarragona
Tarragona

A un centre de formació d’adults situat en una zona de grans mancances en equipaments i que acull un segment important de població immigrada de les comarques tarragonines. Un equip de professorat molt cohesionat va decidir ja fa uns anys apostar de forma valenta per la catalanització del centre en llengua i continguts. La llengua catalana hi és l’eina de comunicació i d’integració de l’alumnat, de procedències diverses, i ha esdevingut el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i administratives del centre. El seu projecte educatiu contribueix a l’arrelament al país. Les celebracions de les festes i el coneixement de l’entorn més immediat serveixen de base per a l’aprenentatge de tot l’alumnat.

Centre Educació Especial Les Aigües
Mataró

En reconeixement a una escola que sap oferir a cada un dels infants i joves que acull la possibilitat de desplegar totes les seves potencialitats, utilitzant metodologies comunicatives adaptades a les diferents particularitats. Es tracta d’una escola amb un equip de professionals amatents a les necessitats de cadascú i que sap trobar el tipus de relació més adequat per a cada situació. El centre planifica i dissenya una actuació educativa basada en el respecte i la ferma creença que tots els seus alumnes tenen capacitats a desenvolupar. Les sortides, els projectes amb altres centres, la celebració de les festes tradicionals catalanes i fonamentalment un dia a dia ric en estímuls i propostes engrescadores són l’eix vertebrador d’aquest centre.

Escola La Roureda
Sant Esteve Sesrovires

En reconeixement a una escola que tira endavant un conjunt de projectes encaminats a la millora constant de l’educació dels infants, que involucren tot el professorat del centre. Aquests projectes comporten una estreta relació amb diversos col•lectius i institucions, com ara les famílies, el Casal d’avis o l’IES. Hi destaca d’una manera especial el que gira a l’entorn del Ball de garlandes, un ball de Sant Esteve que va estar a punt de perdre’s i que l’escola va veure la necessitat de recuperar, mantenir i promoure, conscient del valor pedagògic i de la importància de la cultura popular per a un país. En la tasca educativa del centre es destaca també el paper actiu i compromès de l’Associació de Mares i Pares, que, a més de dur a terme les tasques de suport habituals, contribueix a la formació continuada dels mestres.

CEIP Ramón y Cajal de Xirivella
Xirivella

Per distingir una escola de Xirivella, situada enmig d’una zona industrial, entre l’horta i la ciutat de València, que ofereix un projecte educatiu orientat a aconseguir la cohesió social d’un barri que acull població procedent de països i continents diversos. La voluntat dels mestres per assolir-ho ha impulsat la normalització lingüística i el desenvolupament d’iniciatives que la reforcen, entre les quals escau destacar l’ús de la música per a l’aprenentatge de la poesia en català. L’entusiasme i el treball en equip dels especialistes de música i d’educació del cos fan que tots els nens i nenes de l’escola comparteixin poesies-cançons com a referent i fil conductor de la vida diària del centre.

Escola Les Pinediques de Taradell
Passeig de les Pinèdiques, s/n

En reconeixement a l’alt nivell assolit de domini de la llengua catalana, afavorit pel context on està situada l’escola però alhora fruit del treball imaginatiu, exigent i diversificat que s’hi duu a terme, començant des de l’educació infantil. Cal destacar-hi l’impuls de projectes (alguns dels quals, en part, en llengua anglesa) que integren totes les àrees de coneixement i l’aprofitament que es fa de l’entorn boscà on es troba l’edifici de primària i els recursos culturals de la zona per motivar els alumnes per la vinculació al territori i per la protecció de la natura.

Institut Baix Camp de Reus
Reus

Per distingir un institut amb mil cinc-cents alumnes i una vinculació a Reus al llarg de vuitanta anys. Es tracta d’un centre de referència no sols de la ciutat, sinó de la comarca i fins i tot de comarques veïnes, per la seva capacitat de resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa i de les empreses que col·laboren amb el centre. Hi destaquen nombrosos projectes i plans d’innovació pedagògica que possibiliten uns òptims rendiments acadèmics, una gran cohesió social a partir de la llengua catalana i que les noves tecnologies estiguin integrades plenament en el treball diari. Així mateix mereixen esment la revista, el teatre escolar, els intercanvis lingüístics a l’estranger, la televisió del centre, les accions solidàries i la celebració de diades temàtiques.

Escola Alfred Potrony de Térmens
Térmens

En reconeixement a una escola catalana, arrelada al municipi, amb uns principis pedagògics fonamentats en el respecte a l’entorn i a la natura, la coeducació, la participació i la solidaritat. Hi destaca el compromís seriós i continuat en la millora del coneixement i el domini lingüístic de l’alumnat amb projectes com l’ús de la biblioteca escolar oberta al poble, el tractament de les llengües estrangeres i sobretot l’educació emocional al centre.

CFPA Víctor Català de Sant Esteve Sesrovires
Sant Esteve Sesrovires

Perquè es tracta d'una escola situada a l’interior d’un centre penitenciari on s’ofereixen els ensenyaments reglats, des de l’alfabetització als estudis universitaris, amb una perspectiva clara i decidida d’arrelament al país. En aquest sentit, la llengua vehicular del centre és sempre la catalana tant en la docència directa com en l’ús d'Intranet. També s’hi fan viure esdeveniments de tradició catalana com la celebració de festes nadalenques o Sant Jordi, en les quals tot el centre es transforma per afavorir la transmissió de coneixements i la participació. Cal destacar, a més, la professionalitat i la dedicació de l’equip directiu i del claustre, que saben afrontar amb realisme, coratge i il·lusió l’activitat docent.

Escola Vall del Ges de Torelló
Torelló

Perquè es tracta d’una escola pública arrelada al seu poble amb una col·laboració ben modulada amb la comunitat educativa. L’equip educatiu hi porta a terme un treball creatiu i integrador amb els nens i les nenes provinguts de diverses cultures, i genera un clima que afavoreix la creativitat plàstica i musical dels alumnes, que participen en projectes i activitats de l’escola amb molta autonomia. En resulta un context que facilita l’ús del català en totes les àrees d’aprenentatge i de retruc la integració de mares d’altres països.

Jesuïtes Poble Sec Col·legi Sant Pere Claver de Barcelona
Barcelona

A una escola situada al Poble Sec de Barcelona amb un alumnat de famílies de cultures i procedències diverses, i que disposa d’un equip de mestres cohesionat i il·lusionat amb la realització d’un model pedagògic d’integració i seguiment individual de cada alumne. Es tracta d’un model que, a més d’altres aspectes també encertadament enfocats, consisteix a organitzar grups intercicles que permeten l’aprenentatge cooperatiu entre alumnes de diversos nivells.

ZER Baix Berguedà d’Olvan i Montmajor
Montmajor

Pel fet de ser dues escoles rurals que compten amb uns equips de mestres que, ben coordinadament i des d’un indiscutible compromís amb el país i una clara vinculació a l’entorn, tiren endavant diversos projectes pedagògics innovadors, com ara els que s’ocupen de l’emprenedoria, de contactes internacionals o de la recerca per tal de fomentar d’una manera motivadora l’adquisició de les competències bàsiques per part dels infants.

ZER La Segarra d’Els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sanaüja i Sant Ramon
Sant Antolí

Perquè és una ZER que duu a terme una tasca excel·lent aglutinant les escoles petites de la comarca de la Segarra. Dins de les iniciatives compartides entre els diversos centres, cal destacar-hi les activitats vinculades a l’estudi de l’entorn, el treball comú sobre tipologies de text, el projecte de convivència, la revista escolar de zona, la coordinació amb la biblioteca de Guissona per activar el gust per la lectura i la implicació que s’ha aconseguit amb la comunitat educativa.

Escola Rocabruna de les Borges del Camp
Les Borges del Camp

Perquè es tracta d’una escola arrelada a la població i que, en estreta col·laboració amb tota la comunitat educativa, desenvolupa una tasca modèlica de catalanització, de cohesió social i de qualitat educativa. El centre és sensible a la realitat del seu alumnat i aquest curs ha planificat i desenvolupa un projecte solidari que fa possible una veritable escola inclusiva per a tots els alumnes. Aquest projecte, que continua actiu, ha tingut una difusió que s’ha estès més enllà de l’escola i de la localitat.

CEIP Badies de Llucmajor
Llucmajor

A una escola, situada a la urbanització Badia Gran, a tocar de Llucmajor, que és el resultat de compartir un estol de projectes diversos i molt creatius. La feina en equip i el desig de compartir impregnen l’activitat tant a les aules com a l’exterior de les classes. S’hi ha celebrat enguany l’obra i la personalitat de Joana Raspall, coincidint amb el centenari del seu naixement. Hi és palpable el compromís del centre amb la llengua catalana, utilitzada com a eina de cohesió entre nens i nenes de nacionalitats ben diferents. Cada curs, a més, tot el centre treballa un tema comú que enguany ha estat La Mediterrània per tal que prenguin consciència de la diversitat cultural que l’enrevolta i la necessitat de protegir-la.

IES Montsoriu
Arbúcies

A un institut amb una llarga i fecunda tradició de catalanitat, on es desenvolupen bones pràctiques de sostenibilitat, recerca, arqueologia, plàstica, teatre, lectura i també una bona aula d’acollida, tant a Secundària com a Batxillerat, dutes a terme per un professorat compromès que sap motivar l’alumnat. Cal destacar-hi especialment el Cicle Formatiu de Tècnic en construcció i muntatge d’autocars, un bon exemple de formació en alternança, que contribueix a la inserció laboral dels estudiants a la empresa i fa realitat la necessària relació entre el món educatiu i el laboral.

IES Baltasar Porcel d’Andratx
Andratx

En reconeixement a un centre situat a Andratx, als peus de la Serra de Tramuntana, que impulsa un encertat i rigorós projecte d’intercanvi entre alumnes dels diferents territoris de llengua catalana (Mallorca, Catalunya nord, Andorra, l’Alguer i Catalunya) per fomentar el coneixement del català en les seves diverses variants. L’equip directiu i el professorat han introduït iniciatives d’un gran interès pedagògic i cultural sobre el coneixement i l’aprenentatge de l’art, incloent-hi exposicions i experiències de microteatre, que posen de relleu la qualitat i el compromís de l’equip humà de l’institut.

ZER L’Eral d’Alcanó, Alfés, Sarroca, Sunyer i Torrebesses
Sarroca de Lleida

A fi de distingir el treball com a ZER, amb un fort vincle amb l’entorn, i amb una consciència d’escola comuna que fomenta els lligams entre els integrants de tota la comunitat educativa. Hi destaquen projectes innovadors que de forma evolutiva se centren en els àmbits de la cohesió (projecte Arrels, trobades setmanals, comunitat virtual, etc.) i de la qualitat (ús de les TIC i dels audiovisuals, projectes d’emprenedoria, animació lectora virtual i projectes de llengua anglesa).

CP La Teixereta d’Ibi
Alacant

Perquè es tracta d’una escola que compta amb un projecte comú de tot el claustre de professors, liderat per un equip directiu entusiasta, que pretén assolir objectius clars de manteniment del valencià com la llengua d’una escola que fomenta els valors d'integració. Es tracta d'un equip de mestres molt motivat i que va assumir un compromís actiu en l'organització de la Trobada d’Escoles en Valencià de la comarca de l’Alcoià que es va realitzar a Ibi el 2011.

Escola Mare de Déu del Carme de Santa Coloma de Queralt
Santa Coloma de Queralt

En reconeixement a una escola arrelada al seu entorn, amb una llarga trajectòria i que des de fa anys desenvolupa una tasca pedagògica que impulsa la llengua i la cultura catalanes al centre, tot vetllant per la qualitat i la convivència. Cal assenyalar, a més, l’encert d’algunes iniciatives com les festes i el fet que els projectes col·lectius, tant de centre com de població, s’integren en la tasca escolar quotidiana.

Escola Sant Josep - El Pi
L'hospitalet de Llobregat

A una escola de llarga tradició catalana inserida en la vida associativa i cultural del barri de Sant Josep, on està situada, i que disposa d’un equip de mestres –alguns en són antics alumnes– que saben transmetre diàriament aquest llegat a l’alumnat i al professorat més jove. Escau referir-se especialment a la biblioteca, “el cor de l’escola”, com a generadora d’activitats d’animació a la lectura, que reverteixen en la formació lectora i literària de tota la comunitat escolar, cosa que l’ha convertit en un projecte molt reconegut i premiat.

IES Capdepera de Capdepera
Mallorca

A un centre on des de fa temps s'ha potenciat l’ús del català com a llengua vehicular en tots els àmbits. Actualment el nou equip directiu impulsa diversos projectes d'innovació que es reforcen amb un model de formació al propi centre. Entre d’altres, cal destacar el Pla d'impuls de la lectura i la posada en marxa d’una emissora de ràdio, conjuntament amb la ràdio municipal, per tal de promoure la integració de l'alumnat nouvingut.

Escola Serena Vall de Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu de Llavaneres

A una escola que viu la identitat catalana i la integració dels nouvinguts com un fet natural, definitori i imprescindible, caracteritzada per l’arrelament i la participació en projectes de l’entorn. L’equip de mestres és estable, entusiasta i cohesionat. Tot plegat fa que el treball docent sigui rigorós i reeixit i els alumnes obtinguin uns bons resultats acadèmics.

Escola Agrupació Sant Jordi
Fonollosa

Pel fet de ser una escola pública i rural que, tot i que darrerament està experimentant un augment important d’alumnat, ha sabut mantenir el seu projecte educatiu inicial. A banda de la catalanitat, el compromís amb el país i l’arrelament a l’entorn, cal destacar-hi múltiples projectes i estratègies metodològiques, com ara el tractament de la formació musical i plàstica de manera integrada en la vida de l’escola i l’agrupament flexible dels alumnes com a instrument per afavorir l’acollida, la convivència i l’aprenentatge.

CEIP Antònia Alzina de Lloret de Vistalegre
Mallorca

Perquè es tracta d’una escola situada en una zona rural del centre de l’illa de Mallorca, amb una comunitat educativa restringida i que té com a llengua d'ús i de cohesió el català. Compta amb un conjunt de mestres joves i entusiastes liderat per un equip directiu que s'esforça per donar solidesa i estabilitat a un projecte didàctic i educatiu incipient però amb fermes expectatives d'èxit.

Escola Puig d’Arques de Cassà de la Selva
Cassà de la Selva

En reconeixement a la tasca duta a terme per un equip de mestres que amb talent i entusiasme han sabut desvetllar en l’alumnat l’anhel i la satisfacció d’aprendre i l’estimació pel país. N’és un exemple el treball d’invenció de gloses, desenvolupador del llenguatge i educador de la sensibilitat poètica, que es clou amb excel·lència el darrer curs de primària i que ha arrelat en escoles i instituts de l’entorn.

Escola Castell d’Òdena d'Òdena
Òdena

A una escola compromesa des de fa anys amb els principis de qualitat i catalanitat, fortament vinculada a la població, amb un projecte pedagògic sòlid i innovador, que desenvolupa un grup de mestres entusiastes i motivats. Es tracta d’un centre on l’alumnat esdevé l’autèntic protagonista del seu aprenentatge, tenint en compte els seus interessos i propostes. Els mestres recullen aquestes inquietuds i les organitzen al voltant de projectes col·lectius i racons de treball individualitzats, espais on l’aprenentatge adquireix un veritable significat. El respecte per la natura, la creativitat, l’autonomia i la sensibilitat són valors remarcables que s’hi promouen.

Col·legi San José de Calasanz de Fraga
Fraga

A una escola que des dels anys vuitanta realitza una modèlica tasca de normalització lingüística en un entorn difícil. Un equip de professorat cohesionat i amb empenta hi desenvolupa una tasca pedagògica innovadora. La llengua catalana és l’eix vertebrador i de comunicació de les activitats extraescolars i les festes populars. La celebració de Sant Jordi per part de tot el centre permet que poemes, cançons, danses i rondalles siguin coneguts i viscuts per tot l’alumnat i el professorat. La llengua catalana i la cultura autòctona hi esdevenen elements de relació i arrelament al territori. Afegim-hi que, a través del projecte Comènius, les rondalles fragatines seran conegudes en diferents indrets ben allunyats del país com Turquia i Romania.

Escola Doctor Serés d’Alpicat
Aplicat

A una escola d’educació infantil i primària que ha sofert un important i accelerat creixement en els darrers anys i que ha assolit un merescut prestigi. S’hi treballa la promoció de la lectura entre l’alumnat amb diverses iniciatives que inclouen la lectura diària en tots els nivells educatius. S’hi manté, a més, una especial dedicació a l’educació artística dels infants mitjançant, sobretot, la música i les arts plàstiques.

Institut Manuel de Montsuar, de Lleida
Lleida

A un institut que ha complert més de vint-i-cinc anys d’història, amb el català com a llengua d’ensenyament des dels seus inicis i que destaca pel seu esforç per individualitzar l’aprenentatge per tal que cada estudiant assoleixi les seves màximes possibilitats en un enfocament d’educació integral. A aquest objectiu s’adreça el treball amb les famílies i tota l’atenció a la diversitat. El centre és innovador i ha incorporat el treball per projectes com a metodologia didàctica i desenvolupa altres propostes reeixides, com ara la plataforma per a la convivència.

Col·legi Maristes Valldemia, de Mataró
Mataró

En reconeixement a un col·legi religiós de llarga tradició que ha seguit des de fa anys una opció decidida per l’impuls de la llengua i la cultura catalanes. Es tracta d’un centre molt arrelat a la ciutat i a la comarca que acull des de fa temps alumnat procedent d’altres cultures i que vetlla per la qualitat de l’ensenyament i la convivència, amb resultats educatius ben reeixits.

Escola Sant Ignasi de Manresa
Manresa

En reconeixement a una escola amb una progressiva incorporació d’alumnat nouvingut, sense que aquest fet hagi comportat una minva en la personalitat de l’escola ni tampoc en la seva línia de qualitat, ans al contrari: l’equip de mestres ha sabut crear-hi projectes integradors, tant pel que fa a les diverses àrees d’aprenentatge com a l’ús i el foment de la llengua.

CEIP Ausiàs March, de Benidorm
Benidorm

A una escola que, amb un equip de mestres actiu i entusiasta que combina la qualitat pedagògica amb el foment de l’ús del valencià en un entorn gens fàcil, ha aconseguit esdevenir un centre educatiu de referència a la comarca. També cal destacar les seves activitats de teatre obert a les famílies i les celebracions commemoratives de grans figures literàries autòctones.

Escola Els Pinetons, de la Garriga
La Garriga

Perquè es tracta d’una escola que des dels seus inicis ha tingut el propòsit d’estendre l’ús del català dins i fora de l’aula. Escau assenyalar-ne projectes didàctics diferents, com ara el foment de la comprensió lectora i l’ensenyament de les ciències naturals, incloent-hi la cura d’horts i jardins on es conreen diversos tipus de plantes. És rellevant la seva participació en un programa de la ràdio municipal, ja que propicia l’acostament de l’alumnat als mitjans de comunicació d’una manera pràctica i garanteix l’aprenentatge de la llengua oral.

Escola Puig Agut, de Manlleu
Manlleu

A una escola que, amb un entorn format majoritàriament per persones nouvingudes, gràcies a una metodologia sòlida i moderna, un bon equip de treball, una actitud positiva i una gran dedicació, ha aconseguit esdevenir acollidora, d’una alta qualitat humana i professional i amb uns excel·lents resultats pel que fa a l’adquisició i l’ús de la llengua catalana.

Institut Pere Fontdevila, de Gironella
Gironella

A un institut amb molts bons resultats educatius, fruit del treball continuat dut a terme amb il·lusió i encert pel professorat, en el qual es desenvolupen moltes experiències de qualitat en totes les matèries i, especialment, s’utilitzen metodologies innovadores en el tractament de les llengües (francès i anglès, català i castellà).

CP S’Albufera, de Port d’Alcúdia
Mallorca

A una escola amb una majoria d’alumnat no catalanoparlant i de procedències lingüístiques diverses (anglès, portuguès, urdú, castellà…) i amb un equip de mestres joves i entusiastes. S’hi desenvolupa un projecte d’estimulació de la llengua oral que implica tota l’escola, tots els mestres i tots els nivells. L’equip de professors ha creat uns materials propis amb un admirable rigor didàctic. També s’hi porten a terme diversos projectes transversals, entre els quals destaquen els que fan referència a l’àrea de plàstica.

Escola Virolai, de Barcelona
Barcelona

A una escola catalana des de la seva fundació, l’any 1959, que assoleix excel·lents nivells acadèmics amb un treball rigorós i de qualitat i que destaca per l’esforç de personalització en l’atenció educativa, el treball de tutoria i la implicació de les famílies. El centre ha impulsat sempre l’ús de la llengua catalana a través de diversos mitjans. Són remarcables les Festes de Primavera, ja amb cinquanta edicions, o els Jocs Florals, amb trenta-sis convocatòries ininterrompudes.

Escola Sant Cristòfol, de Planes d’Hostoles
Planes d’Hostoles

A una escola fortament vinculada a la població, amb uns principis pedagògics sòlids i fonamentats i amb un treball en equip interdisciplinari a l’entorn de temes que interessen els alumnes. La seva reeixida tasca docent ajuda a trobar vies de resposta als reptes educatius de la societat d’avui.

Escola Josep Masclans, de Vallbona d’Anoia
Vallbona d'Anoia

A una escola amb un índex important d’alumnes no catalanoparlants, que treballa el foment de la comprensió lectora, du a terme un projecte didàctic sobre l’ús de noves tecnologies i participa activament en l’organització d’activitats locals que impulsen el coneixement de la llengua i l’arrelament al país, com ara el Concert de Nadal, Sant Jordi o les Festes del Roser.

CP Inspector Joan Capó, de Felanitx
Mallorca

A una escola, amb una llarga trajectòria i arrelada a l’entorn, que des de fa vint anys té el català com a llengua vehicular. Acull alumnes de diferents procedències lingüístiques i mostra una voluntat integradora en un projecte educatiu consolidat. Cal destacar-hi la publicació d’una revista on es reflecteix la vida quotidiana del centre, amb la participació d’alumnes, mestres i pares. Algunes de les aportacions didàctiques més rellevants que s’hi fan són l’observació sistemàtica de la natura i l’educació de la sensibilitat estètica.

Escola Francesc Macià, d’Òrrius
Òrrius

Perquè es tracta d’una escola arrelada a una població que ha sofert un important creixement durant els darrers anys, un fet que l’obliga a treballar en diferents espais dispersos, mentre no disposi d’unes noves instal·lacions. Tot i això, el professorat i l’equip directiu han sabut resoldre amb imaginació aquesta dificultat, mantenint un bon nivell de cohesió entre l’alumnat, oferint una pràctica docent activa i innovadora, amb un bon nivell d’ús i coneixement de la llengua catalana i una dedicació especial a l’estudi de l’entorn natural del centre com a eina d’aprenentatge.

CEIP Jaume I el Conqueridor, de Catarroja
Catarroja

A una escola situada en un context d’especial dificultat i que presenta una dinàmica organitzativa i pedagògica d’una qualitat excel·lent. S’hi porten a terme diversos projectes transversals sobre els costums i les tradicions autòctones, així com també diferents iniciatives per al coneixement del medi ambient. Hi destaca una forta organització escolar amb el suport d’un equip docent dinàmic i rigorós.

CP Cervantes, d’Algemesí
Algemesí

En reconeixement a la tasca de defensa i d’estímul de l’ús de la llengua, amb un equip de mestres conscient i eficaç, que a través de la rondallística d’Enric Valor estimula els coneixements, la cultura i les tradicions valencianes, com a via d’assoliment de la formació integral del seu alumnat.

Escola Lluçanès, de Prats de Lluçanès
Prats de Lluçanès

Perquè és una escola catalana que excel·leix, entre altres, en la promoció de la lectura entre els seus alumnes, amb un pla d’animació de la lectura per a cada nivell educatiu. Molt arrelada al seu entorn més immediat, promou i participa en accions de sensibilització i millora del medi ambient i també de coneixement i desenvolupament del patrimoni cultural del Lluçanès. A més, promou la participació de tota la comunitat educativa en activitats que faciliten el coneixement i l’ús del català.

Escola Sagrat Cor de Jesús, de Súria
Súria

A una escola catalana de llarga tradició en l’ensenyament del català, amb una cura especial en tots els aprenentatges lingüístics, en els quals assoleix uns bons nivells d’aprenentatge. Dinamitza l’aprenentatge i l’ús de la llengua amb actuacions com la lectura en veu alta o una consolidada setmana literària oberta a diverses manifestacions culturals (teatre, sardanes, audicions, etc.). Ha celebrat ja els 25 anys dels seus Jocs Florals i participa en un projecte d’animació de la lectura, Súria lectora, per a tot el municipi i per a població de totes les edats.

Escola Portitxol, de l’Estartit-Torruella de Montgrí
Estartit-Torroella de Montgrí

Perquè és una escola catalana molt arrelada a l’entorn, que participa en projectes globals i interdisciplinaris del poble. Potencia, a més, la participació de l’alumnat en la vida quotidiana de l’escola i la interacció lingüística per aconseguir que el català esdevingui la llengua de relació, i aconsegueix una bona integració de totes les llengües i cultures presents en el centre.

CP Federico García Sanchiz, d’Alzira
Alzira

Perquè és una escola amb un equip de mestres competent, cohesionat i entusiasta, i amb un programa lingüístic i pedagògic de qualitat, que té especial cura dels espais d’aprenentatge i que se serveix de la “màgia dels contes” com a eina d’introducció i de sensibilització literàries.

Institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Castellet

Pel compromís seriós i continuat en la millora del coneixement i domini lingüístic de l’alumnat a partir de projectes compartits que dinamitzen l’activitat acadèmica. Tot plegat incideix en actuacions reals, contextualitzades i coherents dins d’un projecte lingüístic que repercuteix en l’activitat del dia a dia.

Escola Santa Anna, de Barcelona
Barcelona

A una escola que assoleix excel·lents nivells acadèmics amb un treball rigorós i de qualitat. La lectura, amb un pla curosament treballat i programat, esdevé un dels eixos vertebradors de l’aprenentatge de la llengua catalana. La música, i singularment la cançó popular catalana, també s’hi treballa acuradament i constitueix un reforç en l’assoliment d’altes competències lingüístiques. També s’hi fa un treball de qualitat a l’entorn de les festes tradicionals seguint el cicle del curs amb la Castanyada, el Pessebre, els Pastorets, Carnestoltes, les Caramelles i Sant Jordi.

IES La Pobla de Segur, de la Pobla de Segur
La Pobla de Segur

En reconeixement al centre per la seva tasca de promoció i foment de l’ús de la llengua en l’esport de muntanya i en les activitats educatives. Per la seva participació en intercanvis lingüístics amb diferents països i per la dinamització de projectes esportius que fan del centre i de la localitat un punt de referència i de catalanitat.

CP Can Misses, d’Eivissa
Eivissa

Perquè és una escola situada a l’extraradi de la ciutat d’Eivissa amb una forta presència de famílies nouvingudes i que porta a terme activitats d’ús i foment de la llengua entre l’alumnat. També ha recollit aspectes de la tradició com ara els jocs de pati, el teatre, les festes populars, etc.

Escola Puig Cavaller, de Gandesa
Gandesa

Perquè és una escola en plena transformació dels espais del centre, fet que comporta una millora de la qualitat en els projectes educatius iniciats anteriorment, i que destaca pel tractament de la diversitat, tant pel que fa a l’acollida de l’alumnat de procedències geogràfiques diverses, com pel tractament individualitzat d’infants amb dificultats d’aprenentatge.

Escola Maria Auxiliadora, de Barcelona
Barcelona

A una escola pionera en la introducció de l’ensenyament del català. La llengua i la cultura catalanes hi estan potenciades en l’activitat escolar i també en activitats culturals i extraescolars i a través d’iniciatives específiques com els Jocs Florals o els Jocs lingüístics que realitzen per Sant Jordi. Participen molt activament en les festes del barri de Sant Antoni de Barcelona i fan un treball acurat en la preparació i celebració de nombroses festes i commemoracions de tradició catalana amb activitats adaptades als diferents nivells educatius del centre.

Escola La Noguera, de Balaguer
Balaguer

A una escola que, malgrat la seva situació, als afores de la ciutat, ha sabut dur a terme una excel·lent tasca d’integració cultural i lingüística, i ha aglutinat al seu voltant el conjunt de la comunitat educativa, incentivant la seva participació en diferents activitats i fomentant, des del mateix centre, entre l’alumnat i les famílies la consciència ecològica i el respecte pel medi ambient.

Escola Tabor, Santa Perpètua de Mogoda
Santa Perpètua de Mogoda

A una escola amb una llarga tradició d’arrelament al país, que duu a terme projectes fets amb rigor, i amb un professorat entusiasta que aconsegueix crear un entorn on es viu l’aprenentatge amb goig i amb bons resultats.

ZER Conca de Barberà, de Solivella
Solivella

A fi de distingir una ZER que duu a terme una tasca excel·lent, arrelada a l’entorn, i amb un seguit d’activitats compartides i ben coordinades des dels diferents centres. Entre aquestes cal destacar les que es duen a terme en els camps del teatre, el gust per la lectura i el treball per projectes.

CEIP Jacint Verdaguer
Santa Eugènia de Berga

A una escola amb un equip de mestres dinàmic i compromès que aconsegueix un excel·lent ambient de treball i de cohesió lingüística i cultural. Empra, a més, amb encert les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge per a l’alumnat i de comunicació entre el conjunt de membres de la comunitat educativa.

Escola Decroly
Barcelona

Per distingir un centre educatiu d’una trajectòria plenament catalana des de la seva fundació, ara fa més de 50 anys. Mitjançant el mètode que dóna nom a l’escola, desenvolupat amb qualitat i amb implicació de tota la comunitat educativa, assoleix uns excel·lents resultats en llengua i en continguts.

SES Sant Salvador
Tarragona

A una escola situada en un barri de forta immigració, amb un alt percentatge d'alumnat no catalanoparlant, que assoleix uns notables nivells d’aprenentatge. Cal destacar-ne, a més, un programa de ràdio escolar dins de Ràdio Tarragona i la celebració anual de les efemèrides relacionades amb els personatges principals de la cultura catalana, amb la participació de tot l’alumnat.

CP Mare de Déu dels Xics
La Font de la Figuera

A fi de distingir una escola en valencià que duu a terme des de fa molts anys una labor excel·lent, arrelada al poble i a la comarca. El jurat n’ha destacat la dinamització de la lectura a partir de textos narratius d'elaboració pròpia i el fet que, en un ambient de treball i de col·laboració, integra l'alumnat nouvingut.

CEIP Sant Domènec
Santa Margarida i els Monjos

A un centre educatiu encapçalat per uns mestres i un equip directiu inquiets i emprenedors, que, a més de crear un ambient de treball agradable, eficaç i integrador, desenvolupen iniciatives com l’emissora de ràdio Ràpia, que funciona des de 1999, oberta al poble, i que constitueix un magnífic estímul per a l'alumnat que hi participa en tots els nivells.

CEIP Sant Gil
Torà

En reconeixement a un centre amb un equip de mestres infatigable i amb capacitat d’iniciativa que, amb un alumnat autòcton i de procedència diversa, aconsegueix un alt grau de cohesió lingüística i cultural. L’escola destaca pel seu arrelament a l’entorn i pel fet de ser un centre dinamitzador de la cultura popular.

CEIP Terres de Ponent
Lleida

En reconeixement a la labor realitzada per un equip de mestres competent i il·lusionat que ha sabut transformar i rellançar un centre amb l’alumnat majoritàriament immigrant, mitjançant un projecte educatiu amb consciència de país i fonamentat en unes bones pràctiques d’aprenentatge de la llengua amb resultats ben reeixits.

CEIP Mare de Déu del Portal
Batea

Perquè es tracta d’una escola dinàmica i integradora, tant en llengua com en la cultura del país i de les Terres de l’Ebre. El jurat ha valorat, a més, la participació del centre en diversos projectes nacionals, estatals i europeus, i ha volgut destacar-ne la celebració de les festes populars i les bones pràctiques acadèmiques en general.

CEIP Madrenc
Vilablareix

Perquè és una escola que ofereix un ensenyament de qualitat a una població que durant els darrers anys ha viscut un important creixement demogràfic. El CEIP Madrenc porta a terme projectes que desenvolupen competències globals i que posen en relació la plàstica amb les altres matèries. Es tracta d’un centre que impulsa el coneixement i l’ús del català, i fomenta la participació de les famílies i l’autonomia dels escolars.

CEIP Mestre Ignasi Peraire
Mollerussa

Perquè es tracta d’un centre educatiu amb un projecte que integra l’alumnat autòcton i el d’origen immigrant, de diferents procedències, i que assoleix, gràcies a la feina exigent, responsable i creativa del professorat, uns resultats molt positius.

IES Sineu
Sineu

Per distingir un centre de secundària, batxillerat i cicles formatius que acull un alumnat procedent de pobles de l’entorn, amb una majoria de parla catalana. El jurat n’ha remarcat que desenvolupa un ensenyament de qualitat íntegrament en la llengua del país i que és un institut molt actiu en la defensa de la llengua i la cultura dins i fora de l’àmbit escolar.

CEIP Mossèn Cinto
Folgueroles

En reconeixement a una escola amb un equip de mestres actiu i entusiasta que aprofita l’entorn natural com a font d’aprenentatge i que a partir de la figura i de l’obra de Jacint Verdaguer, l’il·lustre poeta nascut a Folgueroles que dóna nom al centre, estimula l’adquisició de coneixements i la formació integral de l’alumnat.

IES Damià Huguet
Campos

A un institut de llarga trajectòria de catalanitat, amb un professorat compromès que s’implica en la marxa del centre i promou activitats més enllà de l’aula amb una gran participació de l’alumnat i dels pares i mares.

Col·legi Bell-lloc del Pla
Girona

A un centre escolar concertat, que acull un gran nombre d’alumnes on es duu a terme un treball rigorós i aprofundit sobre la llengua, la literatura i la cultura catalanes, dinamitzat per la tasca constant realitzada pel professorat.

CP Es Pont
Palma

Perquè va ser una de les primeres escoles que va dur a terme el programa d’immersió a Mallorca. Una escola situada en un barri obrer de la ciutat que acull un gran nombre d’alumnes immigrants i compta amb un professorat entusiasta que ha apostat per la renovació pedagògica des dels inicis fins a l’actualitat.

CEIP Drassanes
Barcelona

Perquè constitueix un exemple de centre escolar compromès amb una acurada atenció a la diversitat de procedència del seu alumnat i que aposta per fer de la llengua catalana una eina de cohesió i d’integració de tota la comunitat educativa.

Escola Bressola Càldegues
Càldegues

A un centre que escolaritza en català nens i nenes de l'alta i la baixa Cerdanya i que és un referent de qualitat i de prestigi en el conjunt de la comarca. Per la innovació metodològica i didàctica en l'ensenyament i aprenentatge del català i per fer-ne la llengua d'ús habitual entre l'alumnat, dins i fora de l'aula, tot i trobar-se en un context poc favorable.

CEIP Manuel Ortiz i Castelló
Juneda

Perquè és una escola de qualitat, amb un equip de mestres compromès amb la seva tasca, que sap aprofitar reeixidament els espais del centre i que projecta la seva activitat a tot el poble. Constitueix un exemple de bons resultats acadèmics i d’arrelament al país en un context d’immigració creixent.

Associació Cintra
Barcelona

Per distingir el treball d’una escola especialitzada en l’ESO, plenament catalana, que atén alumnat amb especials necessitats educatives i amb greu dèficit de competència lingüística en català cercant el major grau d’èxit escolar i de domini de la llengua.

CEIP Maria Garcia Cabanes
Aldea

Per distingir una escola plenament catalana pel que fa a la llengua i als continguts. El professorat mostra dinamisme i cohesió en l’aplicació de projectes i d’iniciatives pedagògiques diverses: l’ús actiu de la biblioteca, el bloc de l’escola, l’agermanament virtual amb una escola anglesa i la dinamització de la classe de música, entre d’altres.

C.P Comte Salvatierra
Fontanars dels Alforins

Perquè, a més de l’ús absolutament normalitzat del valencià, tot l’equip docent sap transmetre als alumnes, amb professionalitat i naturalitat, un esperit de treball en un ambient d’ordre i de disciplina responsable en tots els espais.

CEIP Pràctiques 2
Lleida

Per la capacitat demostrada per l’equip de mestres des d’un plantejament d’una clara catalanitat per optimitzar els recursos humans i de l’entorn, incloent-hi l’estudi dels arbres del centre i la cura d’un hort, i amb la participació dels pares i les mares des de llur vessant professional.

CEIP Pla de Dalt
Olot

Per la seva trajectòria d’escola pluralista i integradora basada en una pràctica educativa inserida en el seu entorn i en el desenvolupament del sentit de pertinença i arrelament al país.

CEIP Bordils
Bordils

Perquè es tracta d’un equip de mestres compromesos amb la llengua i el país, i ple d’entusiasme que, en un entorn familiar i amable, desenvolupa d’una manera exemplar activitats diverses de gran qualitat pedagògica amb uns resultats excel·lents.

Escola Vedruna – Àngels
Barcelona

A una escola cristiana concertada situada al barri del Raval amb un alumnat majoritàriament nouvingut d’ètnies, llengües i cultures diferents on s’hi desenvolupen diversos projectes pedagògics que, a més de formar, educar i instruir els infants i els adolescents, els ajuden a integrar-se a la nostra llengua i a la nostra cultura.

CEIP Salvador Sanromà
Llinars del Vallès

Perquè és una escola amb un equip de mestres que va saber propiciar en un moment determinat un canvi significatiu, que li va permetre passar de ser una escola amb dèficits lingüístics a ser un clar referent al municipi pel que fa a l’ensenyament i l’ús de la llengua catalana.

IES Alt Berguedà
Bagà

Pel dinamisme i la professionalitat d’un equip de professors que han sabut crear un clima d’aprenentatge que va més enllà de l’aula i del centre, tot aprofitant el medi físic per enriquir les activitats. A més, es tracta d’un centre que es caracteritza per la seva catalanitat i que incideix positivament en l’entorn humà i social de la població.

CEIP Perú
Barcelona

Per una escola d’alta qualitat humana, compromesa amb una acurada atenció a la diversitat del seu alumnat i que, a través de nombroses iniciatives, vol convertir la llengua en un veritable instrument de cohesió i d’integració dels diversos sectors de la comunitat educativa.

CEIP Circell
Moja-Olèrdola

En reconeixement de la tasca il·lusionada d’un equip de mestres compromesos en la transmissió de la catalanitat i en la participació en les activitats culturals del poble. Cal destacar-ne l’organització de la biblioteca com a eix central per al desenvolupament de la lectura i de la resta d’aprenentatges.

Escola Arrels
Perpinyà

Pel fet de ser l’única escola pública de l’Estat francès que fa ensenyament de qualitat en català, gràcies a un equip entusiasta de mestres que va aconseguir un règim especial dins de l’administració francesa per desenvolupar i mantenir, en un entorn poc favorable, el projecte d’immersió lingüística.

IES Montgrí
Torroella de Montgrí

En reconeixement a la tasca d’un centre de secundària que treballa intensament pel progrés de tots els seus alumnes, i que els sap engrescar mitjançant tota mena d’activitats com ara la biblioteca, el teatre, els audiovisuals i el cine fòrum. També perquè acull l’alumnat nouvingut d’una manera que va més enllà dels continguts merament acadèmics.

CEIP Montseny
Vic

Pel fet de ser un centre que reneix amb força, que està totalment integrat al barri i que, amb un bon nivell pedagògic, facilita l’aprofundiment en la llengua i els valors culturals del país. Tot plegat gràcies a un equip que treballa amb entusiasme per integrar tots els alumnes i que aconsegueix que facin un aprenentatge modèlic.

IES Priorat
Falset

Perquè ha sabut adequar els estudis professionals a la realitat laboral i a les necessitats de la comarca, amb una atenció especial a la formació en el camp de l’enologia. Així mateix, per l’esperit d’acollida i de dedicació a l’alumnat nouvingut per part dels mateixos companys i del professorat.

Col·legi Sagrada Família
Escaldes – Engordany

En el marc de les transformacions socials, demogràfiques i econòmiques que viu el Principat d’Andorra, es reconeix el dilatat compromís de promoció de la llengua i la cultura catalanes i preservació de la identitat del país que ha portat a terme entre els infants de la parròquia de les Escaldes-Engordany.

ZER Vent Serè
Vilanova de Bellpuig

Per distingir l’excel·lent treball coordinat dels mestres de tres escoles rurals diferents amb una molt bona organització, que permet la realització conjunta d’activitats dintre i fora de l’aula: colònies, sortides i llibres fets pels mateixos alumnes.

Escola Les Carolines
Picassent

Perquè es tracta d’una escola situada a l’Horta valenciana que té una estructura arquitectònica integrada al paisatge, amb un equip de mestres organitzat en cooperativa, i perquè té un gran dinamisme pedagògic, que es concreta especialment en la publicació d’un setmanari que surt puntualment des de fa anys i que transmet l’arrelament a la cultura pròpia.

IES Sant Pere i Sant Pau
Tarragona

Per la professionalitat d’un equip de mestres que duen a terme diferents projectes pedagògics amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat. També per l’esforç col·lectiu d’endegar activitats que motivin els nois i les noies, majoritàriament procedents de famílies de llengua materna castellana, per fer del català un vehicle de comunicació.

CEIP Santa Perpètua
Santa Perpètua de Mogoda

En reconeixement a una escola que, compromesa amb la llengua i la qualitat pedagògica des de l’inici dels programes d’immersió, continua desenvolupant projectes per aconseguir que els usos lingüístics dels alumnes siguin cada cop més favorables a la llengua del país.

CEIP Setelsis
Solsona

Per a una escola que es planteja l’ensenyament d’una manera engrescadora i que sap fer una excel·lència de la quotidianitat escolar. Aquest treball educatiu, que és fruit d’una labor d’equip en la qual s’impliquen tots els mestres, queda reflectit en l’ambient general del centre.

CP Portal Nou
Eivissa

A una escola d’integració d’alumnes d’educació especial que fa un treball rigorós i ordenat del català a tots els nivells amb diversos projectes de bona qualitat pedagògica, transmissora dels valors culturals del país i adequada a les diferents realitats dels alumnes, fins i tot les dels que presenten més dificultats.

CAEP Dr. Alberich i Casas
Reus

Per reconèixer la feina d’un equip de mestres que treballa amb il·lusió per dur a terme iniciatives pedagògiques interessants. En són exemples: l’hort ecològic, la biblioteca, l’estudi dels fòssils, el tractament de les olives,… En definitiva, perquè s’hi sap integrar reeixidament l’activitat escolar a la realitat del seu entorn.

ZER La Cerdanya
Llívia

A una agrupació d’escoles rurals que, tot i la seva situació geogràfica, integren a la llengua i la cultura catalanes alumnes d’orígens i parles diferents. Cal destacar-ne el treball d’intercanvi amb escoles de l’Alta Cerdanya i el fet que algunes famílies de parla francesa hi escolaritzen els seus fills perquè facin l’aprenentatge escolar en català.

CEIP Abat Oliba
Sant Hipòlit de Voltregà

A un equip de mestres d’un alt rigor pedagògic i engrescat amb noves iniciatives, que participa activament en projectes de millora de l’aprenentatge, sobretot pel que fa a la relació entre el pensament i l’adquisició de la llengua.

Escola Joan XXIII
Tarragona

Perquè es tracta d’un equip de professors il·lusionat per aconseguir una formació integral de la persona, l’aprofundiment en la llengua i l’arrelament en els valors culturals del país, i que s’esforça especialment perquè els alumnes, en acabar la seva formació al centre, vulguin continuar estudiant.

IES Egara
Terrassa

Pel compromís d’un equip de professors que desenvolupen amb il·lusió i harmonia diversos projectes de molta qualitat pedagògica amb alumnes que provenen d’una realitat social complexa, donant prioritat a la normalització lingüística i cultural.

CEPA Son Canals
Palma

A un centre d’adults que ha fet una opció clara per l’ensenyament en català en un àmbit poc propici tant pel que fa a l’edat i la procedència de l’alumnat com pel que fa a l’entorn on està situat.

IES Anton Busquets Punset
Sant Hilari de Sacalm

Perquè és un centre amb un equip cohesionat, que participa activament en les activitats culturals del municipi i que fomenta l’arrelament de l’alumnat al medi. Cal destacar la importància que s’hi dóna a l’educació d’actituds i hàbits de respecte i de convivència.

CEE Horitzó
Pineda de Mar

En reconeixement de la tasca del professorat d’una escola que, amb les seves característiques específiques, és transmissora d’uns continguts de llengua i cultura catalanes adequats a les diferents realitats dels seus alumnes.

CEIP Riu d'Or
Santpedor

Per a una escola que creix cada dia, adequant-se a les necessitats del seu entorn, i que treballa conjuntament amb els pares per fer realitat la promesa de futur que representen els alumnes.

CP Sa Graduada
Maó

Per la seva participació en diverses activitats en col·laboració amb altres centres educatius de Maó i de l’estranger, i per la utilització del recurs de la lectura creativa i la dramatització de contes com a eina d’aprenentatge de la llengua.

CEIP El Sitjar
Linyola

Perquè ha sabut combinar tradició i innovació, duent a terme un treball de llengua que vertebra tot l’aprenentatge des de parvulari i integrant les noves tecnologies a les diferents àrees curriculars. Així mateix, perquè participa amb empenta en les tradicions del poble.

CEIP Joan de Palà
Coromina-Cardona

Per reconèixer la tasca d’un centre petit que promou activitats de col·laboració i intercanvi entre els seus alumnes, i que estén l’educació en català més enllà de les parets de l’escola.

Escola Bressol Patufet SCCL
Hospitalet de Llobregat

A l’empenta d’un equip docent estable i cohesionat que, amb la valuosa col·laboració dels pares, proporciona als alumnes una educació de qualitat i transmissora de continguts catalans.

CEIP Mediterrani
Ampolla

En reconeixement d’una escola totalment integrada a la població, que, amb una dinàmica de treball pedagògic, fomenta el coneixement i la vivència de la cultura als alumnes autòctons, i facilita la integració dels nouvinguts.

CP Mediterrani
Meliana

En reconeixement d’una escola capdavantera en l’ensenyament en valencià a la comarca i d’un equip de mestres entusiasta, que duu a terme una educació de qualitat arrelada al país, amb activitats de dramatització i d’animació a la lectura, i amb molt bona entesa amb les famílies.

Col·legi Santa Teresa de Jesús
Terrassa

En reconeixement de la llarga trajectòria d’un equip de mestres compromesos amb la catalanitat en tots els aspectes de la vida del centre. Cal destacar-ne l’activitat de teatre com a eix vertebrador i d’integració, i com a catalitzador de la bona relació entre els alumnes del centre.

CEIP Lola Anglada
Esplugues de Llobregat

A una escola petita amb un gran equip de mestres engrescador, que ha aconseguit harmònicament la participació dels alumnes amb tota mena d’activitats creatives, profundament arrelades a la cultura catalana i a l’entorn local, amb la col·laboració excel·lent dels pares.

CEIP Alfadí
Oliva

A un centre que, en un entorn poc favorable pel que fa a la valoració de la llengua i a les precàries condicions de les instal·lacions escolars, aconsegueix un bon nivell de treball pedagògic, dinàmic i creatiu, i la normalització de l’ensenyament de la llengua i la cultura pròpies.

CEIP Mare de Déu de la Candela
Valls

Perquè es tracta d’un centre que acull una gran majoria d’alumnat nouvingut i que aconsegueix amb naturalitat que el català esdevingui ràpidament la llengua de comunicació i aprenentatge.

CEIP Juncadella
Cellera de Ter

A l’empenta d’un equip docent estable i cohesionat que, amb la valuosa col·laboració dels pares, proporciona als alumnes una educació de qualitat. Sigui quina sigui la seva procedència, els arrela i els integra d’una manera exemplar a la vida del poble.

Escola L'Espill
Manresa

Pel compromís d’un equip de mestres que des de fa vint-i-cinc anys ha bastit amb entusiasme i dedicació un projecte educatiu que ha esdevingut un referent de qualitat i catalanitat a Manresa.

CEIP Emili Vallès
Igualada

A la feina ben feta d’un innovador equip de mestres que, amb la participació de les famílies, desenvolupa un seguit de projectes i de bones pràctiques educatives que han convertit el centre en un referent de prestigi a la ciutat.

Col·legi Adventista Urgell
Barcelona

Pel fet de ser un centre amb una acció potenciadora de la llengua i de la cultura catalanes com a referent comú i vehicle d’integració al país d’un conjunt d’alumnes de nacionalitats molt diverses.

La Bressola
Sant Esteve del Monestir

Perquè aposta radicalment per l’ensenyament en català en tots els àmbits de la vida diària del centre des que l’alumne hi entra, amb independència de la seva llengua familiar, i perquè aplica una metodologia basada en projectes moderns i de qualitat.

IES Lluís Companys
Ripollet

A un professorat compromès i dinàmic que duu endavant un projecte lingüístic innovador i valent que fa prendre consciència de la importància de l’ús de la llengua a tota la comunitat educativa. També per la professionalitat a l’hora de portar a terme projectes pedagògics d’una qualitat indubtable.

CEIP Jacint Verdaguer
Barcelona

En reconeixement d’una escola pública que, amb un elevat nombre d’alumnes de procedència molt diversa, s’esforça d’una manera reeixida per acollir-los i incorporar-los a la llengua i la cultura catalanes i perquè n’adquireixin els continguts.

Escola Vedruna
Ripoll

A una escola amb una llarga trajectòria en la vida de la ciutat i amb un protagonisme històric remarcable, que porta a terme iniciatives pedagògiques que incorporen amb èxit les noves tecnologies.

IES Lo Pla d'Urgell
Bellpuig

Pel fet de ser un centre de reconegut prestigi, receptor d’alumnat de les poblacions veïnes, que participa activament en els esdeveniments culturals de la comarca. I també perquè ofereix cicles formatius que donen resposta a les necessitats de l’alumnat i amb uns resultats educatius excel·lents.

IES Josep-Miquel Guàrdia
Alaior

Pel fet de ser un centre molt compromès amb el medi sociocultural, en què la majoria del professorat ha sabut, amb una gran dedicació personal, definir estratègies per millorar l’atenció a la diversitat, tant pel que fa a l’organització de grups com pel que fa a l’acollida de l’alumnat nouvingut.

CEIP La Mercè
Tortosa

Perquè es tracta d’una escola integrada a la població, amb un treball pedagògic rigorós i una dinàmica que afavoreix que l’alumnat nouvingut s’incorpori de manera natural a la llengua i la realitat del país, amb una programació activa que ho facilita.

IES Berenguer d'Anoia
Inca

A un centre molt gran ben organitzat i amb un projecte lingüístic ben elaborat i madur, que, amb l’empenta de l’equip directiu i del claustre, duu a terme un ensenyament totalment català i de qualitat, mitjançant la promoció de la lectura aprofitant tots els espais comuns, la promoció de la música catalana jove, les noves tecnologies i un treball d’acollida dels nous alumnes molt ben plantejat.

CEIP Mare de Déu del Remei
Alcover

Per la constància de l’equip de mestres que, amb no gaires bones condicions materials, ha anat introduint noves experiències pedagògiques per millorar l’aprenentatge de l’alumnat procedent d’altres països, tal com ha fet tradicionalment amb alumnat no catalanoparlant. I sempre amb l’objectiu aconseguit de transmetre des de ben petits l’estima per la nostra llengua.

Escola Mare de Déu de la Soledat
barce

A una escola popular situada al barri de Sant Andreu, que participa en totes les tradicions locals (cantades, esbarts, sardanes, jocs florals, etc.) i que duu a terme activitats per desenvolupar la solidaritat i el civisme, amb un alumnat procedent majoritàriament de famílies de parla castellana, en part d’immigració recent, que de seguida aprèn la llengua catalana. Una escola ben integrada al barri, que acull un centre d’esplai i que manté una bona relació amb els pares.

Col·legi El Carme
Vilafranca del Penedès

En reconeixement a una escola de tota la vida del casc antic de la ciutat, amb llarga tradició d’ensenyament en català, que duu a terme nombrosíssimes activitats arrelades al país (itineraris poètics, festes populars, etc.), amb un treball explícit d’educació en valors, dut a terme amb il·lusió per un equip de mestres ben cohesionat i amb una bona col·laboració amb les famílies

CP Gabriel Palmer
Estellencs

A una escola rural unitària, amb alumnes de procedències culturals i lingüístiques molt variades, que duu a terme un treball intens de coneixement de la llengua i d’arrelament al medi, com ara colònies amb escoles dels Països Catalans, amb la il·lusió i l’absoluta dedicació per part d’uns mestres compromesos amb l’educació i el país.

IES La Serra
Mollerussa

A l’empenta d’un professorat que practica un tracte exquisit amb els alumnes i els pares que procedeixen de poblacions diverses, i que fa de la bona convivència un estímul per al desenvolupament d’un ensenyament de qualitat, amb un centre i un entorn cuidadíssims, on la llengua de relació de la comunitat educativa és el català amb tota naturalitat.

CEIP Lloriana
Sant Vicenç de Torelló

Per la cohesió i l’entusiasme d’un equip de mestres que participa en múltiples experiències d’innovació pedagògica (escoles verdes, itineraris de la natura, etc.) i que, amb el seu treball, aconsegueix que l’alumnat procedent d’altres països assoleixi molt de pressa el domini de la llengua catalana.

CEIP Mas i Perera
Vilafranca del Penedès

A una escola situada en un barri perifèric de la població, amb gran nombre d’alumnes no catalanoparlants de procedència diversa, que impulsa, amb un equip de mestres estable i compromès, un bon treball d’integració dels alumnes, mitjançant l’educació en valors i la participació en diferents projectes: Fòrum, Any Dalí i tota mena d’activitats extraescolars organitzades per l’ajuntament.

Escola Catalana La Bressola del Soler
El Soler

Per ser un model d’escola viva que, amb entusiasme i dedicació dels mestres en unes circumstàncies prou adverses, duu a terme un projecte lingüístic que fa que la llengua catalana esdevingui vehicle de comunicació entre els infants a l’aula i al pati. Una escola que forma part de l’Associació de les Bressoles, que ha esdevingut cada cop més referent de qualitat i prestigi.

IES Gabriel Ciscar
Oliva

A la fermesa d’un equip de mestres, compromès des de fa 25 anys en l’ensenyament en valencià, que ha sabut donar continuïtat a la tasca pedagògica de les tres escoles de primària d’on provenen els alumnes, amb una molt bona acollida dels alumnes immigrants, i que desenvolupa un ensenyament de qualitat que ha donat prestigi al centre, abans de formació professional, cosa que ha afavorit l’augment continuat del seu alumnat, en competència amb d’altres centres.

CEIP Horta Vella
Sant Carles de la Ràpita

Per ser un centre ben arrelat al poble que, mitjançant les bones pràctiques del professorat, aconsegueix que els alumnes procedents d’altres països i llengües esdevinguin amb naturalitat i rapidesa catalanoparlants, i estimin el seu nou país.

CEIP Joan Maragall
Sabadell

En reconeixement a un equip de mestres que, amb vocació i professionalitat, duu endavant un projecte d’escola integradora, en un barri perifèric de la població, amb alumnes procedents de diferents ètnies i cultures, mitjançant el desenvolupament de variadíssimes activitats (fotografia digital, teatre, musicals, etc.), entre les quals cal remarcar les destinades a acollir els nouvinguts i a donar a conèixer la nostra llengua i cultura en un entorn ben complex.

CEIP Sant Joan
Puig-reig

Per tractar-se d’un centre amb mestres compromesos amb un projecte de país que, amb naturalitat i professionalitat, porta a terme variadíssimes activitats per donar a conèixer les tradicions locals (dansades, concursos de corrandes, etc.), bo i fent especial atenció a l’acolliment de l’alumnat nouvingut.

CEIP Carme Auguet
Girona

A una escola amb gran nombre d’alumnes nouvinguts de procedència cultural diversa, que duu a terme un ensenyament de la llengua i la cultura catalanes de qualitat i que desenvolupa el sentit cívic de l’alumnat mitjançant un gran nombre d’activitats d’arrelament a la ciutat.

CEIP Antoni Doltra
Pineda de Mar

Per ser un centre molt arrelat al barri del Poble Nou, amb un equip de mestres cohesionat i dinàmic que fa un esforç decidit per integrar els alumnes de procedència cultural diversa, molts dels quals d’immigració recent, mitjançant el desenvolupament de programes d’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes.

CEIP La Parellada
Santa Oliva

Per ser un centre d’atenció educativa preferent, que ha anat creixent juntament amb les urbanitzacions de l’entorn, i que ha fet del teatre una activitat vertebradora de tots els aprenentatges escolars, especialment la llengua, amb un equip de mestres competent i entusiasta, que ha aconseguit la implicació de tot l’alumnat i la participació dels pares en nombrosos projectes educatius.

Bressola del Vernet
Perpinyà

Per l’entusiasme i l’eficàcia dels mestres i mainaderes que han aconseguit que tots els nens i nenes visquin en català i s’expressin amb fluïdesa en totes les situacions, i per la qualitat desenvolupada en les activitats educatives de l’escola.

IES Josep Vallverdú
Les Borges Blanques

Per dur a terme un projecte educatiu rigorós i sòlid, que ha sabut fomentar en els alumnes la solidaritat, l’actitud crítica i l’arrelament a la realitat comarcal. També pel desenvolupament de les noves tecnologies com a eina de relació i d’intercanvi amb centres educatius europeus.

CEIP Salvador Vilarrasa
Besalú

A un equip de mestres que amb professionalitat i constància desenvolupa un projecte de qualitat arrelat a l’entorn tradicional, alhora que duu a terme activitats creatives com ara l’escriptura de guions cinematogràfics.

CEIP Enric Grau Fontserè
Flix

A l’esforç d’un equip de mestres que ha sabut tirar endavant activitats d’innovació tecnològica, aprenentatge de llengües estrangeres i treball de projectes, i per l’arrelament a les tradicions culturals de la comarca, mitjançant la participació de pares i de l’ajuntament de la població.

Col·legi Sant Ermengol
Les Escaldes

Per l’exemplaritat de l’equip de mestres a l’hora de fer del català la llengua d’aprenentatge i vehicular del centre en un ambient acollidor, on els espais s’han adequat per afavorir un ensenyament de qualitat, individualitzat, amb suport de les noves tecnologies, que afavoreix la relació harmònica entre alumnes i professors.

Escola del Carme
Sabadell

Per la llarga tradició d’ensenyament català i d’arrelament a l’entorn i per haver sabut impulsar un projecte pedagògic innovador, amb el desenvolupament de moltes activitats, relacionades amb la vida cultural de la ciutat, entre les quals destaquem les musicals.

CEIP Víctor Oroval
carca

A l’empenta d’un equip de mestres entusiasta, que des de fa temps ha optat decididament per l’ensenyament en valencià, i que emprèn nombrosíssims projectes i activitats que estimulen el treball de la llengua, amb la participació de tota l’escola, alhora que posa en pràctica mètodes innovadors.

CEIP Martí Poch
Espluga de Francolí

Perquè compta amb un equip de mestres compromès, que ha sabut potenciar l’ensenyament rigorós i sistemàtic de la llengua i la literatura catalanes, i per haver sabut implicar tots els alumnes i les famílies en el projecte educatiu del centre.

IES Celestí Bellera
Granollers

Per ser un centre situat en un barri perifèric de la ciutat, que ofereix batxillerats i formació professional, capdavanter en la utilització de les noves tecnologies i compromès en el desenvolupament de projectes de sostenibilitat, que ha esdevingut referència a tota la comarca per la seva qualitat pedagògica.

CEIP Mare de Déu del Patrocini
Cardona

En reconeixement a la seva llarga trajectòria de catalanització i arrelament al barri on està situada l’escola, que li ha permès de consolidar-se tot i la davallada demogràfica arran del tancament de les mines. I per la participació activa en la vida cultural de la població amb l’oferta d’activitats extraescolars, d’esplai i musicals, des del mateix centre.

IES Marc Ferrer
Formentera

A la fermesa d’un equip de professors que, des de la creació del centre, ha tingut com a objectiu prioritari el desenvolupament d’un projecte sociolingüístic coherent i adequat a l’entorn, i per impulsar variadíssimes propostes culturals i lingüístiques d’indubtable qualitat pedagògica.

CEIP El Cabrerès
Esquirol

Per ser un centre petit on es desenvolupa un ensenyament català de qualitat, que ha sabut integrar alumnes procedents d’altres cultures mitjançant el desenvolupament d’activitats interculturals, amb la col·laboració de tot el claustre de professors i dels pares, bo i situant-les en el marc de la cultura pròpia.

Col.legi Cardenal Vidal i Barraquer
Cambrils

Per l’esforç de l’equip directiu, que ha sabut aglutinar els aspectes més significatius dels projectes educatius de dues escoles de Cambrils: el Col.legi Vedruna i el Col·legi La Salle. I perquè avui, uns anys després de la fusió, s’ha convertit en un centre de reconegut prestigi a la població, on porten els seus fills dues generacions d’alumnes de tots dos centres.

CEIP Marcel·lí Domingo
Roquetes

Per la tenacitat d’un equip de mestres per fer una escola arrelada a l’entorn, amb el desenvolupament d'activitats de cultura popular i amb una educació musical que la singularitza, i que ha sabut desenvolupar un pla d’acollida per integrar alumnes de cultures i ètnies diverses, mitjançant l’establiment d’intèrprets i mediadors, amb la implicació d’altres institucions municipals.

CEIP Josep Pallach
Figueres

Per fer realitat una escola, amb nenes procedents de nacions i ètnies diverses, que vetlla amb determinació per la catalanitat del centre, en un ambient on l’educació estètica dels alumnes, que es reflecteix en la decoració de l’edifici situat al centre de la ciutat, és un punt de referència de l’escola.

IES Mossèn Alcover
Manacor

Per tractar-se d’un centre gran d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius, ben integrat a l’entorn, totalment catalanitzat, que desenvolupa la seva tasca amb competència i que participa en tota mena d’activitats obertes a la ciutat, com ara: teatre, festes tradicionals, etc. Un centre que ha esdevingut un referent per a la ciutat.

Florida Centre de Formació
Catarroja

Per la decidida tasca en la promoció i l’ús del valencià en un centre dedicat només a l’Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria, amb un alumnat de llengua familiar castellana que prové d’escoles sense línia en valencià. I per la qualitat i l’ambient d’harmonia i dinamisme en el qual es desenvolupa el projecte educatiu.

Escola Bressol Els Minairons
Tremp

Per ser un centre amb una llarga trajectòria dedicada a la primera infància, amb un equip de mestres que ha sabut portar a terme una pedagogia de qualitat. També perquè ha sabut transmetre, des de les edats primerenques, l’estima per la nostra llengua.

CP La Ginebrosa
La Ginebrosa

Per l’alt grau de responsabilitat i sensibilitat pedagògica de l’equip de mestres, que ha introduït la llengua del poble a l’escola en una situació no gens fàcil. I també per l’ús decidit de les noves tecnologies i pel desenvolupament de tot un seguit d’activitats de descoberta de l’entorn natural que potencien l’arrelament dels alumnes al país.

CP Montcabrer
Muro d'Alcoi

Per haver optat des de la seva creació per l’ensenyament en valencià en totes les àrees del currículum, gràcies a l’exemplaritat d’un equip de mestres que ha sabut aportar una metodologia coherent i unitària al llarg de tots el cicles i un esperit creatiu que es manifesta principalment en l’expressió plàstica, dins d’un ambient acollidor que fa que mestres i alumnes s’integrin i participin en el projecte educatiu del centre.

CP Pere Casanovas
Ciutadella

Pel compromís i entusiasme de l’equip de professors a l'hora de tirar endavant un projecte d’integració de nens amb necessitats educatives especials, i per dur endavant, amb la col·laboració de l’ajuntament i la universitat, un projecte de recuperació d’expressions i mots locals mitjançant el desenvolupament d’activitats escolars destinades a afavorir-ne l’ús entre els alumnes.

CEIP Provençana
Hospitalet de Llobregat

Per ser un model d’escola que ha sabut conjugar en un marc d’escola innovadora l’actitud de respecte, el silenci i el gust pel treball ben fet propis de l’escola tradicional, amb el desenvolupament d’activitats culturals diverses relacionades amb la vida del barri, amb la integració de gran nombre d’alumnes nouvinguts i l’entusiasta participació de l’associació de pares. Una escola de prestigi reconegut al barri de Santa Eulàlia, on està situada.

ACIS Artur Martorell
Barcelona

En reconeixement a la llarga tradició d’ensenyament català a una institució que, amb pocs mitjans, lluita per mantenir-se en el barri de Can Baró, bo i desenvolupant una tasca social d’integració de nens procedents d’entorns socioeconòmics i culturals diversos. Amb un equip de mestres que, amb l’ajut entusiasta de l’associació de pares, duu a terme un seguiment individualitzat dels alumnes, dins un ambient familiar que contribueix a la cohesió de l’escola.

Col·legi Sant Josep
Navàs

Per fer realitat, amb entusiasta participació dels mestres i famílies, una escola viva en un ambient d’harmonia, on es viu amb naturalitat la llengua i la cultura catalanes a través de totes les activitats escolars i extraescolars relacionades amb la vida cultural del poble.

CEIP Mare de Déu de la Muntanya
Esparreguera

Per l’esforç de catalanització, amb una majoria d'alumnes que procedeixen de famílies de parla castellana, i per impulsar i mantenir un projecte pedagògic coherent, tot i no comptar amb un claustre estable, amb gran varietat d’activitats, com ara: racons, projectes, tallers de cinema, teatre i dansa, sortides i colònies, treballs monogràfics transversals, etc., que configuren una escola pública de qualitat.

CEIP Gironella
Gironella

Pel compromís de l’equip de mestres en la consecució d’un ensenyament de qualitat, en un poble petit, amb el desenvolupament d’un projecte en què el conte fa d’eix vertebrador de l’aprenentatge de la llengua, des del parvulari fins a l’acabament de primària amb resultats excel·lents. Una escola que empra amb naturalitat les noves tecnologies, i que aplica, amb eficàcia, un pla d’acollida dels nens nouvinguts, que s’integren amb tota naturalitat a la nostra llengua i cultura.

CEIP Sant Miquel
Ascó
Escola Tecnos
Terrassa

En reconeixement a una escola, situada al centre de la ciutat, que abraça des de l’educació infantil fins al batxillerat, i on ja durant la dictadura s’ensenyava en català. En reconeixement, també, a un equip de mestres que desenvolupa projectes d’innovació pedagògica amb rigor i professionalitat.

C.P Joan Benajam
Ciutadella
CEIP Guillem Isarn
La Fuliola

Per l’esforç d’un equip de mestres innovador que ha sabut fer dels racons, que es desenvolupen en tots els nivells de primària, un lloc on s’apleguen una quantitat de recursos extraordinaris, que permeten un ensenyament individualitzat i de qualitat, amb resultats òptims en un entorn rural.

IES Miquel Bosch i Jover
Artés

Per ser un centre d’ensenyament secundari on la normalització del català s’ha acomplert totalment, on es practica una educació individualitzada, des del primer curs de secundària, que evita el fracàs escolar en un ambient d’harmonia entre alumnes i professors. També per la tenacitat d’un equip de professors que sap aprofitar amb eficàcia tots els recursos que ofereix l’administració.

C.P. Ramiro Jover
València

Pel compromís de l’equip de mestres que ha estat capdavanter en l’establiment d’una línia en valencià a la ciutat de València; per haver sabut aplicar estratègies que eviten situacions de conflicte lingüístic entre les dues línies, i per la voluntat de convèncer, mitjançant l’exemplaritat d’un ensenyament de qualitat, de l’ampliació del valencià a la segona línia.

CEIP Pompeu Fabra
El Pont de Vilomara

Per la voluntat de l’equip de mestres de dur a terme un ensenyament de qualitat arrelat al país amb alumnes procedents de famílies de parla castellana, i que mitjançant l’aplicació de grups flexibles atenen la diversitat i aconsegueixen, amb eficàcia, que el català sigui la llengua vehicular de l’escola.

CEIP Malagrida
Olot

Per la tenacitat d’un equip de mestres, que amb una bona entesa i amb la participació dels pares, ofereix un ensenyament de qualitat, obert a les noves tecnologies, reconegut a la ciutat, en una escola complexa, amb alumnes procedents d’entorns socioeconòmics, culturals i ètnics diversos, i que desenvolupa activitats d’arrelament a les tradicions del país, com ara la representació del pessebre vivent, obert a la ciutat.

CAEP La Sardana
Badia del Vallès

Pel compromís dels mestres que, amb la mateixa il·lusió d’ençà de la creació del centre, ara fa vint-i-cinc-anys, ofereix un ensenyament d’una qualitat extraordinària en tots els camps: les ciències experimentals, el respecte al medi ambient, l’expressió plàstica, el teatre, etc. Uns mestres que, amb total dedicació, han construït una escola càlida, cuidada fins al més petit detall, en un barri perifèric, avui ciutat, que ha patit fins no fa gaire mancances de tota mena.

Escola Vedruna
Girona

Per ser una escola arrelada al centre de la ciutat que ofereix un ensenyament de qualitat, i que desenvolupa una tasca de normalització cultural i lingüística mitjançant la qual ajuda a integrar, amb respecte, l’alumnat procedent d’altres ètnies i cultures.

C.P. Alborxi
Alzira

En reconeixement a la tasca l’equip de mestres, capdavanter en l’ensenyament en valencià, amb alumnes procedents de famílies de parla castellana, el qual desenvolupa un ensenyament de qualitat mitjançant activitats d’animació a la lectura a tots els cicles i que, amb una voluntat decidida d’arrelament al país, participa en totes les activitats culturals de la comarca.

CEIP Cor de Roure
Santa Coloma de Queralt

Per l’exemplaritat d’un equip de mestres que participa en cursos de formació permanent, i que intervé amb empenta en programes europeus mitjançant els quals es donen a conèixer les nostres tradicions. Un equip que compta, a més, amb l’estreta col·laboració de l’associació de pares i de l’ajuntament.

Col·legi Calassanç
Barcelona

Per ser una escola molt arrelada al barri del Clot, des de fa unes quantes generacions, que ofereix, amb dedicació, propostes educatives innovadores, i que ha sabut establir amb harmonia i cordialitat una base sòlida que fa del català un vehicle d’expressió i comunicació en tots els àmbits d’ús del centre.

Escola Bressola de Nyls
Rosselló

Per la seva tasca d'ensenyament en català en una circumstància molt difícil, i sense cap mena de suport oficial i amb voluntat d'escola popular.

Escola estatal de Celrà
Gironès

Per la seva tasca d'arrelament al medi i les seves activitats d'animació cultural en el poble.

Escola estatal de Sant Quintí de Mediona
Alt Penedès

Pel seu esforç de catalanització en un context d'un notable percentatge d'alumnes de parla castellana.

Escola Heura
Barcelonès

Per la qualitat assolida i per l'antiguitat en la tasca de l'ensenyament català

Escola Proa
Barcelonès

Per la tasca continuada i aprofundida d'escola catalana arrelada al medi social del barri.

Mata de Jonc
Illes Balears

Centre iniciador i pilot per a la realització del material que permet d'expandir l'ensenyament en llengua catalana partint de les formes pròpies de Mallorca.

Escola Miramar
L'Hospitalet de Llobregat
Escola Estatal de Bellcaire d'Empordà
Alt Empordà

Per la tasca meritòria i arrelada al medi del seu equip de mestres, no sols en l'àmbit escolar estricte sinó en tota mena d'activitats d'animació cultural catalana al poble.

La Bressola
Perpinyà

Per la seva tasca de pionera en l'ensenyament en català en una zona particularment difícil i sense cap mena de suport oficial, amb voluntat d'escola popular.

Escola de Santa Maria de Ripoll
Ripollès

Per la decisió i la constància en la transformació d'un centre gran i de forta influència en la comarca, inclosa la prolongació en escola professional en pla d'avenç cap a l'escola catalana en llengua i continguts, a partir d'una realitat anterior.

Escola Artur Martorell
Badalona

Per la realitat d'escola en vies de catalanització en barriades amb un fort percentatge immigratori.

El Rotgle i Gavina
Castelló de la Plana

Centres iniciadors de l'ensenyament en la llengua del poble que actuen d'escola popular