LÍNIA DEL TEMPS CATALANA

IRENE BARNAUS, MARIA CASANOVAS - RELLINARS
L’escola de Rellinars és una escola rural del Vallès occidental on els alumnes estan agrupats per cicles, i on s’intenta fomentar un aprenentatge competencial a partir de la metodologia del treball per projectes. Per aquest motiu l’organització del dia a dia i de l’aula està basat en la globalitat de les àrees amb una flexibilitat horària que permet dedicar una gran part de les hores lectives al treball per projectes (exceptuant les especialitats). Aquesta metodologia de treball des de l’inici de l’escolaritat fa que els alumnes a cicle mitjà coneguin i hagin adquirit les habilitats necessàries per poder incidir en el desenvolupament del projecte on ells hi participen activament i en són el centre en tot moment. Cal destacar que tot el grup classe, inclosos els alumnes amb necessitats educatives espacials, han participat en totes les activitats i en el mateix grau d'implicació, sense que s'hagin fet adaptacions individualitzades, fomentant així una integració de tots els membres del grup, siguin quines siguin les seves capacitats. Pel fet de ser una escola petita i treballar d’aquesta manera, ens ha permès en alguns moments vincular-nos amb projectes estatals que han permès tant als alumnes com als mestres tenir l’oportunitat de conèixer realitats escolars diferents a la nostra i compartir diferents projectes. En aquest cas, es tractava de conèixer el territori més proper i donar-lo a conèixer als altres alumnes de diferents comunitats autònomes. Per aquest motiu, cada classe es va plantejar uns objectius diferents que permetessin aquest treball de reflexió conjunta i que a final de curs poguessin enviar als altres alumnes el resultats adquirits. En el nostre cas, a la classe de cicle mitjà, vam pensar que seria una bona oportunitat fer una investigació sobre la història del nostre territori amb una mirada que permetés situar diferents esdeveniments en el temps i que encara perduren amb les seves evidències a l’actualitat. Així, vam començar a investigar el que vam anomenar la LÍNIA DEL TEMPS CATALANA, on vam situar diferents llocs en el territori català per anar avançant per una línia fictícia en el temps. Des de les Coves del Toll de Moià fins a la Sagrada Família, vam poder visitar, conèixer, investigar, reflexionar, comparar... per donar sentit al nostre projecte, i no només això, sinó donar sentit a la nostra identitat i conèixer d’on venim i quin serà el nostre futur. El projecte que veureu documentat en format pdf, permetrà visualitzar totes les activitats que vam dur a terme amb els 24 alumnes de tercer i quart , amb una explicació de les mestres que van intervenir en el grup durant les sessions que es van fer. Tot i no ser un projecte extens en el temps, si que va ser un projecte molt estimat pels alumnes, que el van viure com una gran oportunitat pel fet de poder visitar llocs que d’altra manera els hagués estat difícil, no només pel cost econòmic que suposa sinó pel fet que Rellinars és un poble molt petit amb difícil mobilitat pels seus residents. És sobretot per aquest últim motiu, que fa que la majoria dels alumnes de l’escola no acostumin a conèixer racons del nostre país que possiblement alumnes amb un nivell sòcio-cultural diferent si que hi estan avesats. Volem remarcar que tot que el resultat final està fet en llegua castellana perquè els receptors el poguessin entendre, tot el procés s'ha realitzat sempre en llegua catalana com a vehicle de comunicació, reflexió i expressió.