ITINERARI PER CINC FONTS DEL BAIX BERGUEDÀ: ANÀLISI FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE LES SEVES AIGÜES

NÚRIA SUBIRANA FONT - GIRONELLA
El tema del treball és l’anàlisi d’aigües de cinc fonts del Baix Berguedà i crear una ruta per aquestes. Els objectius formulats a l’inici del treball són: fer una comparativa per determinar si les seves aigües es poden catalogar com potables i crear un itinerari enllaçant les fonts escollides per fer un servei al municipi, ja que en un futur m’agradaria que l’itinerari es senyalitzés i es consolidés. A part de l’anàlisi biològica, els paràmetres analitzats són: els clorurs, la duresa, l’alcalinitat, la matèria orgànica, els nitrits, els nitrats, l’amoni i els fosfats. En els cultius realitzats no hi va aparèixer cap colònia per tant es pot concloure que aquestes aigües es troben molt lliures de bacteris. Pel que fa a l’anàlisi fisicoquímica podem concloure que les fonts, ordenades de millor a pitjor qualitat de l’aigua, són: la Font de Cal Pere Vell, la Font Freda, la Font del Tòrracs, la Font de l‘Ermita i la Font del Cal Forroll.