Institut Collblanc

Tot comença el curs 2012/2013. A partir d’una diagnosi del centre, es detecta un percentatge prou significatiu d’alumnes amb una falta de motivació així com també un risc d’abandonament escolar prou important i sobretot una manca d’eines emocionals per afrontar el dia a dia. L’institut té com a centres adscrits l’escola de La Canonja i l’escola de Bonavista. El centre acull un conjunt d’alumnat molt divers, en la seva majoria castellanoparlants i de diferents estatus social. Un gran gruix d’alumnat procedent del barri de Bonavista, són fills de famílies treballadores mitjana-baixa. El centre està catalogat com a un centre de màxima complexitat. A partir d’aquestes necessitats, l’equip directiu presenta la diagnosi al Claustre i després de diverses reunions d’equip docent es proposa un brainstorming del qual en sorgeix sorgeix un nou projecte, per impulsar l’aprenentatge des d’una altra perspectiva i aconseguir millorar els punts febles de la diagnosi aprofitant les fortaleses del centre. El nou projecte serà un Teatre Musical que sorgeix a través de la capacitat d’iniciativa i emprenedoria del professor de música Raül Pons Albelda, Es decideix que el teatre musical quedarà emmarcat dins la matèria optativa 4t de l’ESO. Aquest projecte comporta molta feina i de tasques molt diverses. Es compta amb el compromís de la majoria del Claustre i el suport ferm de l’Equip Directiu. Com a tot projecte de centre, implica molta feina, que cal temporitzar-la molt bé per aconseguir un bon producte final, requerint moltes hores de treball voluntàriament, tant per part del professorat com de l’alumnat participant, que cal acordar al començament de curs, amb el consentiment de pares/mares o tutors/es legals. L’Equip Directiu i el Claustre fa una aposta ferma davant la gran envergadura pel projecte, però el considera un projecte innovador per al nostre centre i motivador per a l’alumnat. Un projecte que farà possible aconseguir els objectius després de l’anàlisi de la diagnosi del centre. A més del grup impulsor es decideix implicar a diferents departaments perquè com a tot projecte un dels objectius és millorar la coordinació entre departaments i aconseguir un projecte multidisciplinari, portant a terme un treball transversal entre diverses matèries. El projecte al llarg del seu recorregut ha rebut diverses fonts d’ingressos. El projecte sempre té una part d’autofinançament, a través de la venda d’entrades quan es representa a l’orfeó Canongí, venda de samarretes (amb el dibuix representatiu del musical del curs corresponent) i venda d’altres materials relacionats amb el musical. El projecte, tal com s’ha esmentat anteriorment, rep una col·laboració econòmica de l’AMPA, que depèn del seu pressupost anual. També rep la col·laboració de l’Ajuntament de La Canonja amb la cessió del local de l’orfeó Canongí així com la cessió de les cadires i el seu transport quan el musical es representa al centre. La col·laboració important també del Centre Cívic de Bonavista, en la cessió del local per a la representació del musical. I tal com s’ha esmentat anteriorment, el projecte està inclòs en el Pla Educatiu d’Entorn del Barri de Ponent de Tarragona del qual ha rebut els últims dos cursos i en l’actual, la cessió d’uns magnífics espais per a la representació del nostre teatre musical així com també una aportació econòmica pel pagament d’una part de l’import de les factures que ens suposa aquest gran projecte.