IES FONT DE SANT LLUÍS

Presentem el projecte als Premis Baldiric Reixac, atenint-nos al caràcter innovador de les nostres pràctiques, que ens permeten ser un centre on la inclusió, la integració i la creativitat són el pilar fonamental en què es basen els aprenentatges del nostre alumnat. La introducció de l’organització per àmbits ens ha permés realitzar activitats llargues i enriquides que, per la seua naturalesa, estaven excloses de l’organització tradicional per assignatures en períodes de 55 minuts. Parlem d’activitats de treball grupal, comunicació oral formal, projectes de treball, anàlisi de programes audiovisuals, etc. Per altra banda, la globalització del coneixement que permet el concepte d’àmbit, amb tots els avantatges cognitius que possibilita per a l’alumnat, ha requerit formació del professorat enfocada a esta nova organització i, sobretot, una concepció dels materials d’ensenyament i aprenentatge que integra coneixements de Valencià, Castellà i Geografia i Història, per una banda, i Tecnologia, Matemàtiques i Biologia i Geologia, per l’altra. A banda, dins el nostre programa de plurilingüïsme, hem introduït l’ús de l’anglés i del francés, en els dos àmbits. També hem integrat dins la pràctica diària l’ús de les noves tecnologies, ja que el nostre alumnat usa de manera generalitzada tabletes electròniques i diverses aplicacions informàtiques que resulten instruments de formació de primer ordre per als ciutadans que han de viure en un món ben diferent al del segle XX. Finalment, hem introduït als àmbits treballs d’expressió plàstica, d’acord amb el professorat del departament corresponent. La finalitat d'aquest projecte d'innovació és la planificació, organització, producció, realització i avaluació una obra de teatre musical que fomenti i promogui la innovació educativa utilitzant els recursos que ens ofereixi el treball cooperatiu de tots els agents implicats. Tot això amb la finalitat de disminuir l'abandonament escolar i desenvolupar competencialment als nostres alumnes des de la posada en pràctica. Així mateix, el treball competencial que inicien amb el treball en 3o de l'ESO, continuen en 4o de l'ESO i posteriorment apliquen en 1o Batxillerat els ofereix experiències vitals difícils d'oblidar per la transferència que té amb la vida real i la seva projecció professional. L'adaptació a l'ajusto soci-cultural en el qual es troba l'IES Font de Sant Lluís promourà el treball coordinat dels equips docents del centre, l'alumnat, l'AMPAS, l'Antiga 3Escola de Magisteri (pertanyent a la Universitat de València) i altres institucions que poguessin conjuminar-se a aquest projecte.