Estudi sobre l'ús social del català dels alumnes nouvinguts de l'institut Martí l'Humà

Aïda Moyà, alumna de l’institut Martí l'Humà - Montblanc
El meu treball de recerca parteix, per una banda, d’una part teòrica, que es basa en l’estudi de la llengua catalana i el recurs de l’aula d’acollida. I per altra banda, la part pràctica es divideix en dos: el primer, tracta sobre l’ús social del català en el alumnes immigrants i, el segon, sobre l’ús social del català dels alumnes nouvinguts de l’aula d’acollida del meu centre escolar. L’objectiu del treball és el d’analitzar la situació actual de la llengua catalana aplicada als immigrants i, amb més atenció, a l’alumnat nouvingut del centre. Cal promoure la llengua fent-la un vehicle d’integració de la nova població a la societat d’acollida oferint-la com un dret. He arribat a la conclusió, que la majoria d’estudiants se senten més còmodes usant el català, com també, que l’aprenentatge de la llengua depèn més del lloc d’on prové l’alumne que del temps resident d’aquest al país.