Escola Pepa Colomer

1. Situació de partida del centre El centre educatiu Pepa Colomer s'inicia l'1 de setembre de 2014 després del tancament administratiu de l'escola Pompeu Fabra, fet efectiu el 31 d'agost de 2014. Aquesta decisió es pren després d'analitzar els resultats d'una auditoria realitzada durant el curs 2013-2014 i per decisió del Departament d'Ensenyament. Entre les raons que comporten el tancament i re obertura d'un nou centre educatiu estan l'alt absentisme escolar de l'alumnat i del professorat, i el baix rendiment acadèmic i l'alta conflictivitat existent entre l'alumnat i les seves famílies. L'Escola Pepa Colomer està situada a 800 metres del Barri de Sant Cosme, considerat un dels barris marginals de Catalunya, amb les anomenades 801 vivendes -des de la seva creació, en la dècada de 1970, una zona marginal on la presència de la droga i la delinqüència associada al seu tràfic són constants. La població majoritària del barri és d'ètnia gitana i la resta de famílies que hi conviuen és població de nivell socioeconòmic-cultural baix o molt baix. La meitat de l'alumnat de l'escola procedeix del barri de Sant Cosme i presenta un alt risc d'exclusió social, raó per la qual el centre educatiu està considerat com d'alta complexitat. Després de diversos intents fallits de canvis de direcció, es considera necessari un tancament de l'escola i la incorporació d'un equip directiu amb un projecte educatiu orientat a aconseguir la millora de la convivència i la cohesió social de la comunitat educativa, entre d’altres aspectes. El centre educatiu Pepa Colomer s'inicia el mes de setembre de 2014 amb 384 alumnes des de P3 fins a 6è i amb un nou projecte educatiu que centra la seva actuació en aconseguir preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en constant evolució i, de manera transversal, adquirir hàbits i valors per a resoldre problemes i situacions quotidianes amb respecte i tolerància, sabent estar en cada moment. 2. El problema a resoldre Una de les raons per les quals es procedeix al tancament administratiu és pels greus problemes de convivència i conflictivitat entre tots els membres de la comunitat educativa. No només existents entre l’alumnat, sinó també entre les famílies. Així mateix, ens trobem amb un percentatge de població en greu risc d’exclusió social, amb necessitats educatives sòcio-culturals importants. Davant d’aquesta situació, ens plantegem fer del nostre centre una escola plenament inclusiva, on l’alumnat –persones de ple dret- puguin accedir a l'educació integral i a la cultura en condicions de màxima llibertat i igualtat, amb autonomia i valoració de totes les diferències. El nostre centre té el repte de treballar per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, i ho fem a través d’un projecte pedagògic innovador que no deixi que cap nen/a s’escapi d’aprendre i també des de l’Educació Artística amb la finalitat de fer arribar l’art i la cultura a tots els nens i nenes, amb independència del seu nivell sòcio-cultural-econòmic. La cohesió de la nostra comunitat educativa passa per l'enfortiment dels vincles i de les relacions entre els seus integrants, ja que en l’actualitat no és un dels nostres punts forts, encara que hem anat obtenint resultats positius en aquest àmbit. Creiem que els vincles són relacions imprescindibles per evitar els cercles d'exclusió, que representen una amenaça per a tothom. Mantenir i fer créixer aquestes interrelacions reclama l'existència d'un projecte educatiu inclusiu des de tots els àmbits, des del qual un equip docent com el nostre pugui enfortir el teixit social i millorar la qualitat de les relacions i, en general, la cohesió social. Nosaltres hem apostat fortament per un projecte educatiu innovador, com una de les respostes pedagògiques que prepari els nens i nenes per desenvolupar-se en una societat plural i democràtica, en igualtat en drets, deures i oportunitats en un marc de valors compartits per a la convivència. Per a donar resposta a aquest ambiciós objectiu, promovem espais d'inclusió que es basin en la igualtat i en la necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. El programa marc que duem a terme s'emmarca dins de l'objectiu estratègic de "Fer del nostre centre una escola plenament inclusiva, on les persones -totes elles alumnes de ple dret- puguin accedir a l'educació integral i a la cultura en condicions de màxima llibertat i igualtat, amb autonomia i valoració de totes les diferències". Entenent que l’Educació ha de ser integral i que ha de tractar el subjecte des d’una dimensió global, a l’escola oferim als alumnes la possibilitat d’expressar, gaudir i crear des d’un enfoc holístic, que és implícit a totes les àrees. Els docents, des de l’actitud, oferim un ambient positiu i motivador, obviant les crítiques i potenciant la comprensió i la participació per a la superació individual i col•lectiva a través del treball cooperatiu. Aquest ens facilita l’acceptar i potenciar les diferents capacitats entre els propis alumnes, l’ajudar-se els uns als altres a superar-les amb respecte, paciència i esforç i a estirar-se i motivar-se mútuament. 3. Els objectius i les propostes educatives Els objectius que ens proposem són, doncs: • Incrementar el grau de coneixement i satisfacció personal. • Desenvolupar la motivació per aprendre. • Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat així com l’absentisme escolar. • Potenciar valors de convivència i respecte que serveixin per afavorir la integració social i cultural, així com prevenir la violència, xenofòbia i exclusió. MOTIVAR L’ALUMNAT DES D’UNA MIRADA COMPETENCIAL A l’Escola Pepa Colomer creiem que el desenvolupament de l’interès i de les competències exigeix una petita “revolució cultural” per a passar d’una lògica de l’ensenyament a una lògica de la capacitació basada en un postulat simple: les competències es creen enfront a situacions que són complexes des del principi, sense renunciar a un ensenyament organitzat, per una banda, ni a la necessària provocació de motivació per aprendre, per una altra; i aquesta fita s’aconsegueix provocant situacions d’aprenentatge en les quals l’alumne/a aprengui a fer allò que no sap fer, fent-ho (Meirieu, 1996). La línia pedagògica del nostre centre educatiu s’estructura a partir de la creació d’ambients d’aprenentatge estimulants que garanteixin l’assoliment d’uns objectius bàsics per assolir l’equitat i evitar desajustaments socials profunds, que promoguin l’autonomia i l’autoaprenentatge dels alumnes, que prioritzin l’aprenentatge funcional i continu enfront l’estrictament acadèmic i que es basin en l’acció. És sota aquest paradigma pedagògic que ens hem proposat el viatge a través de metodologies actives com l’aprenentatge cooperatiu, els projectes de treball i l’aprenentatge basat en problemes. Paral•lelament, seguint a Bourdieu (1997) amb una pedagogia magistral només aprendrien els nens i nenes que disposen dels mitjans culturals per a treure profit d’un ensenyament que es dirigeix formalment a tots, en la il•lusió de la igualtat, identificada en aquest cas amb la igualtat de tracte. Davant la diversitat existent al nostre centre, amb un 29,95% d’alumnes amb Necessitats Socioculturals Desfavorides, un 2% de Necessitats Educatives Especials i un 23% de diversitat cultural, ens trobarien en la utopia de creure que un gran nombre del nostre alumnat aprengués escoltant lliçons, fórmula que ja havien provat sense resultats òptims. Després de dos anys i mig de profunda dedicació a conèixer les necessitats que presenta el nostre alumnat, i d’investigació abocada a cercar maneres per a generar interès per aprendre, es pot concloure que els petits èxits aconseguits a nivell educatiu s’han donat a través d’unes determinades situacions d’aprenentatge, totes elles caracteritzades per ser àmplies i obertes, i en les quals l’alumnat és el protagonista de l’aprenentatge, de les seves representacions, de la seva activitat... Per a implementar aquests mètodes, és necessària una mirada pedagògica innovadora que contempli propostes d’aprenentatge en situacions i problemes que ajudin l’alumnat a seleccionar i mobilitzar els recursos de què disposa. Es dóna la prioritat a proporcionar recursos diversificats per gestionar, seleccionar i analitzar críticament els enormes volums d’informació que els envolten i anar potenciant les diverses intel•ligències. L’objectiu primordial és que cada alumne/a desenvolupi al màxim les seves potencialitats i aconsegueixi bons aprenentatges amb la màxima equitat. EL NOSTRE REPTE EDUCATIU A l’Escola Pepa Colomer veiem els infants com a éssers proveïts d’enormes potencialitats, cadascun amb unes necessitats i un ritme de desenvolupament diferents, aspecte que nosaltres respectem profundament. Ens mostrem com una escola per a tothom potenciant l’autonomia dels alumnes amb una estructuració cooperativa que els permet ajudar-se mútuament a aprendre respectant les seves necessitats i interessos. Des de l’escola vetllem per a que s’estableixin dinàmiques inclusives que afavoreixin un procés d’ensenyament-aprenentatge adequat a les capacitats de cada infant. Els aprenentatges es configuren a partir de les interaccions amb els altres; per això, quantes més interaccions fem i més variades són, més aprenem. La nostra escola s’esdevé una microsocietat en la qual convivim amb molts i variats contextos culturals, socials i familiars. Els nostres infants juguen, riuen, parlen, aprenen junts i, aprenen els uns dels altres. Conscients d’aquesta realitat tan rica, gestionem l’educació de manera inclusiva i en cooperació amb tota la comunitat, bastint ponts i teixint xarxes d’interaccions per aconseguir aprenentatges per avui i per demà. El paper del professorat en el nostre centre és el de guia i facilitador dels aprenentatges, des d’una vessant innovadora, però també rigorosa. Aconseguir el desenvolupament de les competències, des de la mirada d’inclusivitat, és l’objectiu prioritari. Les propostes pedagògiques es planifiquen amb la finalitat d’aconseguir alumnat competent que sigui capaç d’adaptar-se positivament a un entorn i a una societat en canvi, de discriminar i gestionar amb criteri el flux d’informació contínua i transformar-la en coneixement, de transferir eficaçment els aprenentatges en la resolució de noves situacions, d’actuar conscientment i críticament en una societat cada vegada més complexa i incerta, de participar activament i solidàriament en la construcció d’una societat més justa i d’adoptar responsablement una consciència local i global planetària. Les propostes curriculars estan plantejades com a situacions-problema en contextos el més reals possibles aplicats amb metodologies globals basades en l’activitat i la iniciativa dels alumnes: aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, petites recerques i aprenentatge cooperatiu. UN PROJECTE ARTÍSTIC PER A L’EQUITAT Davant el plantejament prioritari de fer del nostre centre una escola plenament inclusiva, on l’alumnat puguin accedir a l’educació integral i a la cultura en condicions de màxima llibertat i igualtat, amb autonomia i valoració de totes les diferències, decidim prioritzar, dintre del Projecte Educatiu, el treball de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats des de l’Educació Artística. Així, apostem fortament per un projecte artístic com una de les actuacions pedagògiques que prepari els nens i nenes per desenvolupar-se en una societat plural i democràtica, en igualtat en drets, deures i oportunitats en un marc de valors compartits per a la convivència. Per donar resposta a aquest ambiciós objectiu, a l’escola promovem espais d’inclusió que es basin en la igualtat i en la necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. En l’àrea d’Educació Artística l’alumne pot experimentar i despertar la seva capacitat creativa a partir dels diferents llenguatges: corporal, musical, oral, visual i plàstic. Aquests li ofereixen unes vivències que li permeten aprofundir en l’àmbit del creixement personal, social i emocional, és a dir, en les competències emocionals. El projecte artístic es duu a terme en la sisena hora que, com a escola d’alta complexitat, disposem. L’Escola Pepa Colomer, com a centre amb un projecte singular en Llenguatges Artístics, integra la Música, la Dansa, el Teatre, les Arts Visuals i les Arts Plàstiques dins l’horari lectiu. L’Art ens porta a implicar-nos formant part d’un grup, a funcionar dins el col•lectiu i a cooperar perquè el grup avenci com un tot. Els docents oferim un ambient positiu i motivador, potenciant la comprensió i la participació per a la superació individual i col•lectiva. Aquest ens facilita l’acceptar i potenciar les diferents capacitats entre els propis alumnes, l’ajudar-se els uns als altres a superar-les amb respecte, paciència i esforç i a estirar-se i motivar-se mútuament. Creiem fermament que fer servir les Arts com a vehicle d’expressió, creació i gaudi, contribueix al seu desenvolupament integral, tant des del vessant cognitiu, com social i emocional.