El sexisme en la literatura infantil i la seva influència en els infants

Marina Iranzo, Judith Cabrera, Joana Justícia - Barcelona
Durant el curs 2016-2017 vam ser alumnes de 4t d’ESO a l'escola Institució Montserrat de Barcelona. Vàrem realitzar el projecte de recerca sobre el sexisme en els contes infantils i la seva influència en els infants. Volíem investigar si aquesta vessant cultural i de coneixement era tan rellevant com ens pensàvem i si influenciava la conducta dels infants. Ens vam adonar que des de ben petites, havíem escoltat i llegit contes que inconscientment ens havien mostrat uns estereotips d'homes i de dones, nens i nenes representats en personatges ficticis, que seguien uns valors socials presents en la vida quotidiana de les persones. Vam decidir estudiar alguns contes infantils que han seguit vigents entre els infants, per així investigar la influència que reben els primers anys d'aprenentatge social i cultural. Coneixíem el significat del terme sexisme (una conducta que diferencia els sexes i els jerarquitza de manera que un dels dos queda infravalorat), i volíem investigar si els contes infantils més populars mostraven rols sexistes a través de les seves històries. Vam escollir aquest tema perquè ens interessen els estudis socials i literaris i ens motivava saber-ne més. Ens vam adonar que la literatura que ens resultava més propera, i que incidia directament en la conducta de les persones, era la infantil. La hipòtesi formulada és: hi ha sexisme en els contes infantils? En cas afirmatiu, aquest influencia els infants? El treball consta de dues parts, la primera teòrica i la segona pràctica. A la primera, hi ha recollits els elements més rellevants del marc teòric sobre la literatura infantil. S’inicia amb l'explicació dels contes a analitzar, l’exemplificació dels estereotips sexistes presents en aquests, la mostra dels diferents estudis sobre el sexisme en els contes, els exemples de contes considerats no sexistes i, finalment, les il·lustracions. En aquest treball no només ens basem en la literatura escrita sinó també en la il·lustració que l’acompanya, ja que durant els primers anys d'aprenentatge, l'educació es basa fonamentalment en l'experimentació visual (entre altres coses) i aquesta és imprescindible per a la comprensió del conte. La part pràctica mostra l’experimentació del que hem recollit a la part teòrica, i s’inicia amb l’anàlisi de tres contes considerats sexistes i un de no sexista d'acord amb la teoria d'anàlisi del gènere. Després, es presenten les entrevistes realitzades a persones expertes en literatura infantil: dues il·lustradores, un escriptor i una escriptora. Seguidament, es mostra l'enquesta que hem fet amb els seus respectius resultats, i les activitats que hem realitzat als cursos de P3, P5, 2n de primària i 4t d'ESO de la Institució Montserrat. Unes activitats han tingut com a objectiu experimentar la influència sexista que reben els infants i altres giren al voltant de la simbologia de colors sexista. Un cop realitzat el treball, el vam exposar davant dels companys i companyes del curs, així com del professorat. Veient l'interès que va despertar el nostre treball, hem decidit presentar el projecte als premis Baldiri Reixac perquè considerem que és una bona oportunitat per potenciar la feina que tanta satisfacció ens va suposar. Creiem que és important l'anàlisi dels estereotips sexistes presents en la literatura infantil per tal de despertar el sentit crític dels nens i de les nenes vers els rols sexistes encara presents a la nostra societat i en el sistema d’educació. Considerem que l’aprenentatge des de la igualtat és fonamental per tal d’enriquirir les aules i les persones que gaudim aprenent.