El petit Merma i els oficis

Alumnes de 3r de primària de l’escola Dr. J. Salarich - Vic
L'escola Salarich és un centre públic d'Educació Infantil i Primària situat en un barri sud de la ciutat de Vic amb un alt índex de famílies d'altres països i amb un nivell socioeconòmic mitjà, mitjà-baix i baix. Tot i les variades procedències i antecedents culturals dels/les alumnes, es fa una bona integració a l'aula i al sistema educatiu en general posant especial èmfasi a tots els aspectes relacionats amb la cultura catalana des del respecte per la diversitat cultural del centre: la llengua, les tradicions, les festes, … Mitjançant aquest projecte pretenem com a objectiu principal que aquesta integració i acollida sigui també a nivell de ciutat ja que el coneixement del territori en el que es viu és fonamental per enfortir el sentiment de pertinença al municipi i a la nostra cultura. Aquest projecte s'inicia a Cicle Inicial sota el lema “Conèixer és estimar la meva ciutat” on els alumnes coneixen el lloc on viuen i són capaços de respectar-lo, de conviure-hi i d'estimar-lo. El projecte que us presentem és una continuació per treballar amb els alumnes de 3r de Primària i consisteix en un recorregut pels carrers de la ciutat que tenen nom d'ofici per conèixer els oficis que antigament s'hi feien a través d'un personatge històric, el Merma, el qual n'és el narrador i protagonista. Els objectius específics que es volen aconseguir són : Aprendre a estimar la pròpia ciutat i carrers. Conèixer els oficis que hi havia antigament a la ciutat de Vic i els que hi han en l'actualitat. Reconèixer i valorar el pas del temps, comprendre els canvis en els oficis i aplicar els coneixements en la interpretació del present i comprensió del passat. Valorar i respectar el medi natural i urbà de la ciutat. Les activitats realitzades treballen continguts de manera globalitzada, és a dir, implicant de manera directa o indirecta, totes les àrees i contribueixen a assolir la competència social i ciutadana en tot l'alumnat: “Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència basant-se en valors i pràctiques democràtiques, exercir la ciutadania i mantenir una actitud responsable i solidaria davant el compliment dels drets i obligacions cívics”. Al mateix temps els/les alumnes aprenen a desenvolupar tot un seguit d'habilitats: Reconèixer aspectes significatius de la ciutat. A treballar en grup cooperatiu. Descriure el que han vist de manera correcte utilitzant un vocabulari correcte. Recordar la informació rebuda en el recorregut per la ciutat. Les activitats del projecte s'estructuren en: 1- Activitats prèvies a la sortida per activar els coneixements previs dels alumnes: Situar els espais de Vic amb nom d'oficis en un plànol de la ciutat de Vic a través de la pissarra digital. Explicació, per part del mestre, el conte EL Petit Merma i els oficis , utilitzant el personatge com a narrador i protagonista de la història. Observació dels bits dels espais de Vic i relacionar-los amb els bits dels oficis. 2- Activitats durant la sortida: Recorregut per la ciutat amb les pertinents aturades per destacar els carrers amb els noms dels oficis. Utilització dels bits per relacionar el nom dels carrers i els oficis. Descoberta de quin era l'ofici que predominava en un determinat espai i quin podria ser en l'actualitat. Inici de la realització d'un dossier de treball individual del recorregut. 3- Activitats posteriors a la sortida: Realització d'un dossier de treball individual del recorregut. Visualització del power point dels oficis. Creació d'un racó de treball a l'aula amb tot el material utilitzat. Realització de dibuixos dels elements dels oficis en un plànol de la ciutat de Vic per la seva localització. Classificació dels espais dels oficis de la ciutat de Vic en els tres sectors econòmics. Realització d'activitats a l'aula, a partir de treball cooperatiu, amb els jocs elaborats amb les imatges dels oficis. Realització de fitxes de repàs del vocabulari més específic après. Exposició a la biblioteca de l'escola de tots els treballs i dels bits. Valorem molt positivament aquest projecte ja que, a més de treballar els aspectes curriculars amb els/les alumnes com l'obtenció d'informació, el tractament de dades i la visualització d'imatges a través de les TIC ja que són un instrument rellevant en l'ensenyament de les ciències, des de l'observació inicial fins a la realització i valoració final, ha permès treballar la cohesió social entre ells i sobretot el respecte pel nostre patrimoni cultural sigui quina sigui la nostra procedència.