e2TransFoli, el portafoli com a eina d’ensenyament-aprenentatge i avaluació competencial

El projecte e2Transfoli parteix de l’avaluació com a eina d’aprentatge i de la reflexió personal dels alumnes. L’e2TransFoli és una aplicació concreta del portfoli tradicional però es distingeix per tres característiques que queden reflectides en el nom que se li ha donat. 1. e- És digital i per tant es pot allargar en el temps, és accessible, actualitzable i compartible. Evoluciona amb l’alumne i respon a necessitats diferents en moments diferents. 2. 2- S’allarga durant tota la secundària 3. Trans- Indica la seva transversalitat en el temps i també la seva transversalitat curricular perquè tracta competències de caràcter transversal que s’apliquen a diverses àrees. 4. Foli- El situa com a portafoli i el significat que té com a eina que recull, classifica, organitza, prepara per mostrar, documents significatius i evidències (assimilat del francès portefeuille, cartera) L’activitat de l’alumnat es realitza en aplicant diferents formes d’agrupament: • Una primera fase de forma individual per tal de garantir el treball d’introspecció i reflexió personal • Després, en la segona fase s’obre un torn d’intervencions voluntàries durant les quals els alumnes poden comentar les seves reflexions o fer aportacions a les dels companys. • En la tercera fase, els alumnes poden decidir de treballar individualment o fer treball cooperatiu en grups d’entre 2 i 4 alumnes formats per ells mateixos sota la supervisió del professorat, que garantirà especialment que cap alumne quedi desplaçat o s’incomodi. La seva activitat serà guiada pel professor a través de tècniques de treball col.laboratiu. S’agruparan en base a dos possibles criteris: o Grup d’alumnes que en la posada en comú han fet aportacions o han manifestat inquietuds similars i que per tant es poden ajudar a completar els punts de vista individuals o a trobar estratègies comunes. o Grup d’alumnes afins que, a través de les relacions de confiança, poden aportar ajut, supervisió o acompanyament mutu. Tota aquesta feina de reflexió queda recollida en el portafoli digital que crea el propi alumne utilitzant un bloc o una web, concretament s’utilitza el programari de Google, Blooger i Sites. Els alumnes podran penjar al seu portafoli treballs que han realitzat i eines per a l’aprentatge, sempre acompanyats d’una reflexió. El format d’aquestes aportacions al portafoli es deixarà en mans de l’alumne que decidirà en cada cas, quin és el canal que li resulta més apropiat d’acord amb el que vol comunicar, amb les seves competències i interessos: escrit, imatges, audio, presentació amb diapositives, vídeo, pòster, ...