CENTRE D'EDUCACIÓ L'ESTEL

La nostra Escola és un centre d’educació especial que va iniciar la seva trajectòria l’any 1982, des de llavors l’ ASSOCIACIÓ L’ESTEL ha continuat lluitant per tal de atendre les necessitats de persones amb discapacitat intel•lectual (associades a altres discapacitats motrius, sensorials ) i a les seves famílies de Balaguer i la comarca de la Noguera. Actualment l’Associació a més de l’escola, disposa també dels serveis de Centre ocupacional (per atendre a les persones amb discapacitat intel•lectual majors de 21 anys), dues Llars-residència, el Club Esportiu, un grup de Lleure de cap de setmana i servei de Transport. La nostra escola és d’àmbit comarcal, que dona resposta educativa a les persones amb necessitats educatives especials greus i permanents, i ho fa amb dos tipus d’escolaritat: l’escolaritat total, i l’escolaritat compartida amb els centres ordinaris de Balaguer i comarca Des de la seva creació, l’escola sempre ha anat incorporant innovacions en la seva tasca pedagògica: amb la Llei d’integració de les persones amb discapacitat, es van iniciar els primers contactes amb l’escola ordinària, per tal de que els nostres alumnes compartissin experiències i espais amb altres escoles (any 1992), més endavant l’escola va començar a fer servei de suport de Logopèdia i Fisioteràpia a alumnes amb necessitats educatives especials de l’escola ordinària. A partir d’aquestes col•laboracions es van iniciar les escolaritats compartides, primer amb l’escola primària i després amb els instituts, amb alumnes de secundària obligatòria. Al fer l’escolaritat compartida amb els alumnes de l’educació secundària obligatòria, vam veure la necessitat de donar una nova resposta educativa als alumnes que acabessin aquesta etapa, per això vam començar a oferir el PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ del Departament d’Enseyament , concretament el perfil d’AUXILIAR EN VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC, que els hi dona la possibilitat d’iniciar una Formació Professional adaptada, amb pràctiques a l’empresa, aquest curs acaba la tercera promoció del programa. El fet de ser la única escola del nostre territori implica que atenem a persones amb necessitats específiques molt diverses, això requereix una especialització constant dels nostres professionals: a nivell de comunicació (sistemes alternatius de comunicació), motricitat ( teràpies respiratòries, estimulació basal), trastorns de conducta ( tècniques de suports conductuals positius), dificultats en la integració sensorial (sala multisensorial). També requereix anar adequant els espais a les noves necessitats, així l’any 2002 amb l’entrada d’alumnes amb necessitats educatives més greus, l’escola va fer una ampliació i adequació de l’espai (lavabos, rampes...) i vam incorporar aparells específics per poder donar una atenció adequada. Oferir escolaritat compartida implica que cada curs hem de revisar agrupaments, horaris i activitats per tal d’oferir una atenció adequada i coherent a les necessitats específiques dels nostres alumnes i dels que s’incorporen. Tenim criteris molt clars a l’hora de fer agrupaments : hem de respectar l’edat cronològica dels alumnes que és la que determina la seva etapa educativa, i també hem d’aconseguir grups d’alumnes amb objectius comuns d’aprenentatge, per això utilitzem els agrupaments flexibles, que ens permeten ajuntar els alumnes en funció de l’activitat, la seva motivació, el seu ritme, i les capacitats a treballar. La nostra METODOLOGIA també es cenyeix a criteris clars i innovadors: no treballem amb llibres de text, treballem amb experiències vivenciades, i significatives per al alumne, experiències transferibles a la seva realitat quotidiana. I ho fem a través de PROJECTES on l’alumne va construint els seu aprenentatge respectant els seu ritme. I a través de TALLERS amb processos ben estructurats que permeten a l’alumne aconseguir habilitats i estratègies que el faran més competent en la seva vida diària (taller de cuina, taller d’hort). Participem en les activitats del Pla de Dinàmica educativa de Balaguer, les quals ens faciliten un coneixement de l’entorn a nivell cultural i de serveis, i ens ofereix la possibilitat de compartir activitats amb les altres escoles de Balaguer. Utilitzem els espais i serveis municipals per realitzar les activitats esportives, dansa i teatre. Però la nostra tasca no té sentit si no treballem conjuntament amb la família, per això tenim com objectiu primordial tenir molta cura de les tutories que fem amb les famílies, on establim els criteris comuns d’actuació, les estratègies a seguir i anem traçant el projecte de vida de l’alumne tenint en compte les seves preferències i necessitats. Per dur a terme aquesta tasca contem amb la participació dels professionals de l’EAP, i la coordinació amb els professionals de les escoles ordinàries amb les que compartim els alumnes. Les famílies també tenen paper important en la seva representació en el Consell Escolar, que és el que dona suport als nous reptes . El nostres reptes immediats són: - Vetllar per aconseguir la transformació com a centre d’educació especial per al futur, això implica un treball de reflexió i avaluació de les pràctiques del centre per identificar fortaleses i debilitats i establir prioritats de millora. - Preparar a l’escola per oferir resposta més acurada a les noves necessitats educatives dels alumnes: alumnes més petits amb afectacions greus en la comunicació que requereixen de suports tecnològics. - Projecte de reforma “Un pati per a tots” .