“MOU-TE, JO T’ESCOLTO”

Per al nostre alumnat d’educació especial el desenvolupament d’activitats diàries ja és en sí tot un repte. Qualsevol suport per facilitar el seu funcionament en aquest dia a dia és un objectiu cabdal per la seva inclusió i èxit en la nostra societat. Per això, la comunicació s’esdevé un dels pilars fonamentals, tant pel desenvolupament integral de la persona, com per l’èxit social. La comunicació és una necessitat de la persona i com a docents considerem que és un dret i cal posar al seu abast totes les eines que facilitin als nostres alumnes el poder fer-ho de la manera més adient per a cadascú. La comunicació els permet transmetre des de les necessitats més bàsiques, com són les fisiològiques fins les més complexes i abstractes com l’expressió de sentiments i emocions. I dins d’aquesta transmissió i expressió a partir del propi cos enfoquem aquesta proposta. Necessitem eines amb les quals poder oferir a l’alumnat de la nostra escola un major coneixement i domini del seu propi cos. Eines que, per una banda els hi ajudin a la seva comunicació del dia a dia i per una altra banda, els hi doni estratègies per poder canalitzar i expressar, mitjançant el seu propi cos, sentiments i emocions. Les dificultats de comunicació de la pròpia persona desencadenen, en molts alumnes de la nostra escola, labilitat i tancament emocional, generant conductes disruptives, comportaments desafiants i provocadors, com una manera de canalitzar les seves frustracions i de mostrar les seves necessitats més bàsiques de comunicació. Creiem en el potencial d’aprenentatge de cada persona i considerem que com a docents hem de dotar als nostres alumnes d’eines socialment positives i enteses de forma generalitzada. Coneixements de com expressar i gestionar les pròpies emocions, així com habilitats socials, per millorar les relacions amb els altres. A la nostra escola, tot i disposar de Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació (SAAC): utilitzem la llengua de signes catalana (LSC), elaborem plafons de comunicació i utilitzem imatges com a suports visual, com a eines per facilitar la comprensió i expressió del nostre alumnat. Encara i així, trobem la necessitat de fer més accessibles els missatges a la societat en la que ens desenvolupem. Creiem de vital importància que els alumnes comprenguin el món que els envolta, podent participar de manera activa i creativa a la societat. Per poder dotar als alumnes d’aquesta capacitat treballem aspectes com la interpretació, la percepció, la Escola Municipal d’Educació Especial FATIMA Vacarisses, 2 08225 Terrassa Tel. 93 734 26 20 fatima@terrassa.cat www.terrassa.cat/escolafatima 4 comprensió, la creació…mitjançant diferents produccions artístiques. Aquestes arts permeten accions d’aprenentatge i reptes, que són una bona base per preparar persones amb capacitat per innovar, mitjançant la imaginació i la creativitat aspectes bàsics de l’expressió corporal. A través del camp artístic s’aglutinen elements plàstics, musicals i corporals, però no em de deixar de banda que el mateix procés d’integració es pot traslladar a la resta de disciplines per treballar de forma globalitzada, en el nostre cas el camp comunicatiu.