Religió i valors

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

A partir dels resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, es dedueix que, pel que fa a la religió i els valors, Catalunya és una societat fortament secularitzada, si es té en compte el nombre cada cop menor de persones que afirmen pertànyer a algun tipus de religió o que participen en alguna celebració religiosa, o si s’analitzen les seves creences amb relació a Déu. Aquests processos de secularització s’han incrementat com a resultat de la individualització i privatització de la religió, de l’existència d’un pluralisme cada vegada més presents i de l’arribada de noves tradicions religioses gràcies a la globalització cultural, que han relativitzat la posició hegemònica de l’Església catòlica. Cal assenyalar, però, que aquest retrocés institucional de la religió a Catalunya no es correspon amb l’avenç de la increença o de la irreligiositat, tot i que també destaca la consolidació i l’expansió del nombre d’indiferents religiosos i, de forma significativa, de les persones que es declaren obertament atees, mentre que les creients nominals es van convertint cada vegada més en una categoria residual.