Participació ciutadana

El compromís amb la vida pública
Àmbit: Societat

El concepte de participació social i ciutadana constitueix un valor en si mateix, és un mitjà, un dret fonamental, una condició per a la transformació social i una responsabilitat ciutadana que suposa compromís. Al marge de ser un dret reconegut universalment, la participació també està subjecte al concepte que en tenen els governs i els diversos agents socials protagonistes del context polític, social, econòmic i cultural de cada moment. Últimament, la qualitat de la vida democràtica s’ha vist afectada per una política que s’ha adaptat als dictats del poder del mercat, i que no és capaç de satisfer les necessitats i les demandes de la societat, fet que genera una progressiva separació dels ciutadans envers les institucions polítiques i els seus responsables, i per extensió un baix nivell de participació ciutadana. I si el que es veu com una crisi de participació és, en realitat, una transformació de les formes de participació? No n’hi ha prou amb institucions democràtiques que reconeguin un conjunt de lleis i llibertats, sinó que cal que la democràcia es recolzi en ciutadans que facin seus els valors la democràcia.