La tipologia dels catalans

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons els resultats de l’Enquesta Europea de Valors, existeixen les següents tipologies de catalans: els que representen un tarannà tradicionalista orientat al manteniment de l’ordre social, a una autoritat social forta i a la preeminència de valors i símbols tradicionals (de caràcter religiós, patriòtic, etc.), mentre que alhora refusa el liberalisme de drets i en els costums i defensa lligams comunitaris com la família i certes pertinences col•lectives d’adhesió forta, anomenats “neoconservadors”. En canvi, els que es denominen “individualistes cívics” i “neomoderns” s’han agrupat en el conjunt “neomodernitat” (en sentit ampli), basada en un individualisme sobretot orientat al liberalisme de drets i en els costums, conciliable amb la prevalença d’uns valors col•lectius de sensibilitat comunitarista (com el civisme, la justícia social, la lluita contra les desigualtats, etc.), per bé que admet una relativament àmplia variabilitat interna en funció de si es posa més l’accent en l’individualisme o en els postulats més comunitaristes. Finalment, els que reben el nom de “postmoderns” es caracteritzen per un clar individualisme (liberal o no) que perd bona part dels lligams col•lectius, té una baixa sensibilitat comunitària i es pot orientar tant a l’interès propi de l’individu com directament al gaudi del moment, tarannà marcat per actituds força desproveïdes d’un sentit ètic o d’uns mínims valors col•lectius.