Família i valors

La institució familiar en temps de canvi
Àmbit: Societat

La família com a institució viu una eclosió de formes i de significats. Amb els anys, un model de família més rígid i tradicional ha transitat cap a un model familiar en què preval la realització personal dels individus. La família sempre ha estat transmissora de valors, és en el grup familiar on s’obtenen els principals trets del caràcter de l’infant, i si en temps passats els valors i les normes que s’havien de transmetre eren clars i socialment compartits per altres institucions com l’escola o l’església, en l’actualitat existeix una convergència i coexistència d’una pluralitat de sistemes ètics en un mateix espai social compartit, que a la vegada promou un cert relativisme dels valors –poc sòlids i arrelats, líquids com diria Bauman– que poden canviar segons les circumstàncies de cada moment. La família és una institució dinàmica i evolutiva, en la qual s’ha produït una transformació en els rols familiars, que alhora han comportat canvis en les relacions interpersonals: les dones acostumen a participar activament del mercat de treball, i sovint els dos membres de la parella, independents econòmicament, es fonamenten en una relació d’igualtat i de llibertat individual.