Mostrant: 41 valors

Pàgines

Administració pública i valors

Eines i mecanismes per a una bona governança ètica
Àmbit: Societat

La noció de la bona Administració –aquella Administració pública que s’adequa a les necessitats de les societats i els ciutadans– és inherent a la reflexió sobre els valors del servei públic. Què s’entén per una bona administració pública? Quin és el seu clima ètic?

Ciberètica

TIC i canvi de valors

Vivim en la societat de la informació, i gràcies a unes noves tecnologies que permeten la interconnexió i la interactivitat estem informats minut a minut, ens comuniquem amb persones que viuen a l’altre extrem del planeta i treballem en equip sense compartir un mateix indret. El contacte entre els individus s’ha agilitzat, però com ha variat la qualitat del contacte entre nosaltres? Com les noves tecnologies han canviat la vida quotidiana?

Consum i valors

La mercantilització dels valors
Àmbit: Economia

Des d’un punt de vista racional, l’acte de consum respon a una funció imprescindible per a la supervivència humana. Tanmateix, més enllà d’aquestes necessitats bàsiques l’evolució històrica de les diferents civilitzacions ha comportat el desenvolupament de diferents models de consum, que, a poc a poc, han anat més enllà d’aquestes necessitats biològiques i han provocat que cada vegada més necessitats secundàries siguin considerades com a necessitats bàsiques.

Corrupció política a l'Estat espanyol i a Catalunya

Temes a fons

Durant l’any 2013 la corrupció ha estat notícia en molts diversos àmbits –sobretot en l’econòmic i polític– i en persones i institucions. La sensació, d’acord amb el que es pot llegir a la premsa diàriament, és que ens trobem davant d’una taca d’oli que impregna moltes de les institucions i que desemboca en una deslegitimació de tot el sistema, ja que es percep una creixent fallida de la confiança de les institucions per part de l’opinió pública. Com i per què una societat arriba a tenir cotes tan altes de deshonestedat, irresponsabilitat i deslleialtat?

Crisi econòmica, retallades socials i futur de l'Estat del Benestar

Temes a fons

Quan es parla de la crisi econòmica es fa referència a les causes –les males pràctiques financeres– i també als efectes, les retallades socials que han colpejat els segments econòmicament més febles i cobertures públiques com la sanitat o l’educació. Sens dubte, la manera de repartir les responsabilitats i els efectes d’aquesta crisi ha estat desigual, i valors com la confiança, l’eficiència i la responsabilitat han quedat qüestionats, com també el model econòmic basat en el consumisme.

Crisis i canvis: cap a noves respostes

Anuari dels valors 2014

Vivim, des de fa uns quants anys, una crisi que no només afecta l'economia i les finances. Més aviat hauríem de parlar d'una concurrència de situacions crítiques que afecten àmbits especialment sensibles de la convivència, com ara el social, el polític, l'institucional, el territorial o l'ètic.

De Walmart a Al-Qaida

Els valors de la globalització

Com llegir la globalització? La globalització pot ser entesa com la mundialització, com una manera de referir-nos a l’economia global o com un paraigua per parlar de contrastos culturals que ens envolten. Parlar de globalització implica comprendre’n els problemes i els perills, com per exemple el de la financerització de l’economia globalitzada, un dels aspectes més sensibles amb relació als valors, o bé l’impacte de la tecnologia.

El difícil camí de les primaveres àrabs

Temes a fons

Els processos revolucionaris de caire polític, de base popular de l’Orient Pròxim i Mitjà coneguts com les Primaveres àrabs, van apostar pels valors democràtics, els principis de l’Estat de Dret i la llibertat individual. A diferència dels països occidentals on hi ha una separació més gran entre la política i la religió, en el món islàmic aquesta separació no és tan clara, i prova d’això és el paper decisiu que té l’islamisme en la consolidació de la democràcia i de les idees polítiques.

Pàgines