Mostrant: 41 valors

Pàgines

Empresa i valors

L'empresa en l'economia global
Àmbit: Economia

No es pot pensar la conducta de l’empresa sense conèixer els valors implícits en la nostra cultura econòmica, i la conducta de cada organització, de cada individu, és conseqüència d’una tradició, d’unes pautes de pensament i d’una moral col·lectiva. Entendre l’actuació de l’empresa implica comprendre el marc competitiu en què es mou, les pautes de conducta. Qui condueix una empresa i amb quins valors ho fa? Analitzar els factors que motiven l’actuació d’una empresa també suposa interrogar-se sobre les pressions, les forces i les tensions a les quals es veu sotmesa.

Religió i valors

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

A partir dels resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, es dedueix que, pel que fa a la religió i els valors, Catalunya és una societat fortament secularitzada, si es té en compte el nombre cada cop menor de persones que afirmen pertànyer a algun tipus de religió o que participen en alguna celebració religiosa, o si s’analitzen les seves creences amb relació a Déu.

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Valors tous en temps durs: Conclusions

L’Enquesta Europea de Valors és una iniciativa promoguda pel Grup Europeu de Valors (European Values Study) que data de 1981, any en què es dissenyà una enquesta destinada a obtenir dades sobre els valors dels europeus al voltant de la família, de la feina, de la política, de la religió i, en definitiva, dels estils de vida. Segons es desprèn de l’Enquesta Europea de Valors, la societat catalana del 2009 és més individualista, liberal, tolerant, plural i democràtica. És, també, més lliure i més exigent, i continua en ple procés d’autoafirmació identitària com a poble.

La tipologia dels catalans

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons els resultats de l’Enquesta Europea de Valors, existeixen les següents tipologies de catalans: els que representen un tarannà tradicionalista orientat al manteniment de l’ordre social, a una autoritat social forta i a la preeminència de valors i símbols tradicionals (de caràcter religiós, patriòtic, etc.), mentre que alhora refusa el liberalisme de drets i en els costums i defensa lligams comunitaris com la família i certes pertinences col•lectives d’adhesió forta, anomenats “neoconservadors”.

Els valors en la institució familiar

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, es troba en la societat catalana una tendència profundament liberal a acceptar la institució familiar pròpia i dels altres en tota la seva pluralitat, així com la majoria de conductes privades que fa vint anys s’haurien rebutjat. Amb la possible consciència que això facilita la coexistència, però complica la convivència, la societat catalana valora en especial la comunicació, el respecte i l’empatia dins la família, a la vegada que assumeix la igualtat dels membres de la parella i la simetria dels seus rols.

Gènere i canvi de rols

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

A partir dels resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, veiem que hi ha una clara tendència en dur a l’alça els valors de la llibertat i l’autonomia individuals (incloent-hi la independència econòmica), la igualtat de gènere, la democràcia en les relacions, la simetria de rols públics i privats i la importància de la relació amb els fills/filles (i, derivada d’aquesta, l’anhel d’una bona conciliació de la vida personal, familiar i laboral). Tot plegat suposa l’abolició cultural del patriarcat masculí, tot i que aquest esquema encara és present en determinades estructures socials.

El valor del treball

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, la feina segueix sent un valor central per als catalans però amb molta menys intensitat que dues dècades enrere. La vida personal ha pres un lloc semblant d’importància. A Catalunya, aquest procés de reubicació dels valors porta a una situació complexa en què la família com a màxim valor, la feina, els amics i, en menor grau, l’oci, són els elements que conviuen en l’articulació de la vida dels ciutadans.

Valors de participació social dels catalans: associacionisme i voluntariat

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

A partir de l’estudi dels resultats de l’Enquesta Europea dels Valors del 2009, comproven que l’associacionisme a Catalunya està en alça. De moment no sembla haver arribat al seu límit, i cada cop hi ha més catalans i catalanes que es fan membres d’alguna associació. D’altra banda, la majoria d’associacions han perdut la capacitat de mantenir el nombre de voluntaris entre la massa d’associats i associades.

Política i valors

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

La valoració dels partits polítics es mostra extraordinàriament baixa, amb molta diferència és la institució més mal valorada pels catalans, així com també es veu com l’eix dreta/esquerra resulta cada cop menys operatiu a l’hora d’entendre la realitat política catalana.

La identitat nacional com a valor

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons els resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, la població catalana es decanta majoritàriament per una identificació amb el seu poble o ciutat, de manera local, o per una identificació amb Catalunya, de manera general; amb Espanya s’hi identifiquen una part molt petita de la població i amb Europa el percentatge està sota mínims.

Pàgines