Mostrant: 41 valors

Pàgines

Qualitat humana

Com entendre la qualitat humana?
Àmbit: Identitat

Què entenem per qualitat humana? D’entrada és una actitud, una manera de viure, un punt de vista que ens caracteritza i ens acosta a allò que és just i bo. Podríem dir que la qualitat humana es manifesta a l’hora d’apostar explícitament per uns valors, per un tarannà, per una manera d’ésser i d’estar al món, que ens vincula als altres i a nosaltres mateixos, des de l’empatia i el respecte. Tanmateix, la qualitat humana no és un concepte o valor sòlid i estable, sinó que té un marc de referència, un sentit i una orientació que cal no perdre de vista.

Identitat i diversitat

Sabrem conviure en la diversitat?
Àmbit: Identitat

Som éssers amb identitats personals, culturals i col·lectives que es van definint al llarg de la nostra vida. Parlar d’identitat és parlar de cultura i de valors, de la relació entre el jo i l’altre, entre la identitat i l’alteritat, i de com aquesta trobada amb l’altre produeix un contacte amb un mateix que a la vegada ens determina i ens configura, possibilitant un autoconeixement més profund. El nostre context de vida és multicultural, ens veiem immersos en una pluralitat de referències identitàries, que incideixen sobre tota la societat.

Joves i valors

Què mou els nostres joves?
Àmbit: Societat

Han pensat mai els joves sobre els propis valors? I en quins termes, si és que ho fan? Els valors no només donen sentit a la vida pròpia i conformen identitat, sinó que també intervenen directament en les relacions que estableixen els joves amb el món i en cadascun dels àmbits de socialització. Més que parlar de joventut parlem de joventuts en plural, i estudiar-la implica entendre molts eixos de desigualtat de la nostra societat, com l’atur que fa que es limitin les oportunitats dels joves.

Participació ciutadana

El compromís amb la vida pública
Àmbit: Societat

El concepte de participació social i ciutadana constitueix un valor en si mateix, és un mitjà, un dret fonamental, una condició per a la transformació social i una responsabilitat ciutadana que suposa compromís. Al marge de ser un dret reconegut universalment, la participació també està subjecte al concepte que en tenen els governs i els diversos agents socials protagonistes del context polític, social, econòmic i cultural de cada moment.

Família i valors

La institució familiar en temps de canvi
Àmbit: Societat

La família com a institució viu una eclosió de formes i de significats. Amb els anys, un model de família més rígid i tradicional ha transitat cap a un model familiar en què preval la realització personal dels individus.

Mitjans de comunicació i valors

Què volem que siguin els mitjans?
Àmbit: Comunicació

Des dels anys seixanta la família té un nou membre a casa: la televisió, els mitjans de comunicació de masses. El mecanisme de transmissió familiar no té res a veure amb el mediàtic, i és que viure unes determinades actituds dins l’àmbit familiar no és el mateix que veure-les en una pel·lícula o sèrie televisiva. Quins són llavors els mecanismes de transmissió de valors en un context mediàtic? Una cosa són els valors en si mateixos, i una altra ben diferent és la manera com es transmeten, com l’emissor pretén que arribin a l’espectador-receptor.

Exclusió social

Dels marges al cor de la societat

La globalització ha creat noves oportunitats per a alguns, però d’altres s’han quedat enrere o al marge del progrés. La moderna i complexa maquinària que genera tanta pobresa no té un rostre, sempre és impersonal, difícilment imputable, tot i que les seves conseqüències sí que tenen rostre humà. Quin és el prisma de la pobresa i de l’exclusió social? Què ens diu i què ens revela l’exclusió del nostre món? Quins valors entren en joc?

Treball i valors

El significat del treball avui a Catalunya
Àmbit: Societat

El valor del treball i la seva centralitat parteixen de la premissa que, durant molt de temps, el treball ha estat l’element definitori de l’estatus de les persones, dels seus drets i deures, motiu pel qual la feina esdevé un element central de l’articulació social. Les institucions socials es converteixen en escoles per a l’adquisició de valors, creences i expectatives, i orienten la preparació per a l’exercici professional.

Consum i valors

La mercantilització dels valors
Àmbit: Economia

Des d’un punt de vista racional, l’acte de consum respon a una funció imprescindible per a la supervivència humana. Tanmateix, més enllà d’aquestes necessitats bàsiques l’evolució històrica de les diferents civilitzacions ha comportat el desenvolupament de diferents models de consum, que, a poc a poc, han anat més enllà d’aquestes necessitats biològiques i han provocat que cada vegada més necessitats secundàries siguin considerades com a necessitats bàsiques.

Empresa i valors

L'empresa en l'economia global
Àmbit: Economia

No es pot pensar la conducta de l’empresa sense conèixer els valors implícits en la nostra cultura econòmica, i la conducta de cada organització, de cada individu, és conseqüència d’una tradició, d’unes pautes de pensament i d’una moral col·lectiva. Entendre l’actuació de l’empresa implica comprendre el marc competitiu en què es mou, les pautes de conducta. Qui condueix una empresa i amb quins valors ho fa? Analitzar els factors que motiven l’actuació d’una empresa també suposa interrogar-se sobre les pressions, les forces i les tensions a les quals es veu sotmesa.

Pàgines