Titularitat del web

La Fundació Carulla, amb seu a Via Augusta número 252-260 de Barcelona, és el titular del web fundaciocarulla.cat i el posa a disposició dels usuaris a fi de donar notícia de les seves activitats.

Propietat intel·lectual dels textos i imatges

  • D’aquest lloc web: Fundació Carulla
  • De les fotografies: Fundació Carulla i els seus autors
  • Dels textos: Fundació Carulla i els seus autors

El material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web pot estar protegit per drets d’autor o de reproducció.

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de la Fundació Carulla, queda específicament prohibida.

D’acord amb l’entrada en vigor del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, hem de facilitar-li informació detallada sobre el tractament que la FUNDACIÓ CARULLA realitza respecte de les seves dades personals.

En compliment amb aquesta obligació, l’informem de la informació següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que FUNDACIÓ CARULLA (en endavant, "FC"), amb domicili Via Augusta, 252-260 5a planta, 08017 Barcelona (Espanya), és l’entitat responsable del Tractament de les seves dades personals.

Vostè pot contactar amb el nostre Departament de Protecció de Dades a través de l’adreça postal indicada o de l’adreça de correu electrònic: info@fundaciocarulla.cat

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades que disposem de vostè les hem obtingut perquè vostè va sol·licitar la recepció de comunicacions i informació sobre les activitats que FC porta a terme.

QUINES DADES PERSONALS DE VOSTÈ TRACTEM

FC tracta les següents dades personals de la seva titularitat:
(I) Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI.
(Ii) Dades de contacte: Adreça, telèfon, correu electrònic.

PER QUIN MOTIU TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

FC tracta les seves dades personals per a enviar-li, per mitjans electrònics, informació i comunicacions sobre les activitats que FC realitza i a les quals vostè ha participat o ha mostrat el seu interès, d’acord amb la seva sol·licitud.

PER A QUÈ PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals per a les finalitats de tractament anteriorment descrites està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vostè i FC, a l’haver-nos vostè sol·licitat expressament la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la subscripció a les nostres comunicacions. Així mateix, FC té interès legítim en remetre-li informació i comunicacions sobre activitats de característiques similars per a les quals vostè ha mostrat interès.

L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions comercials, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica info@fundaciocarulla.cat o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Departament de Protecció de Dades.

Tanmateix, l’informem que vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats d’acord amb el que disposa l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS que pot trobar més endavant.

DECISIONS AUTOMATITZADES

FC no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

CESSIONS A TERCERS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

FC podrà facilitar les seves dades personals a Administracions Públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals FC es troba subjecta per raó de la seva activitat. Així mateix, FC l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que FC tingui contractats per poder desenvolupar les seves activitats.

FC té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea ( "Tercers Països"). Aquests proveïdors han estat contractats per FC per obtenir serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, FC ha subscrit amb aquests proveïdors els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

En cap cas FC cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en el present apartat sense el seu consentiment previ.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se al nostre Departament de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

DURANT QUANT TEMPS guardarem les seves dades

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb FC i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, les seves dades només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al Departament de Protecció de Dades de FC, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant el nostre Departament de Protecció de Dades.